دکتر محمد تيجاني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • اهل بيت كليد مشكلها  
 • نویسنده :  
 • دكتر تيجاني  
 • تعداد بازدید :  
 • 823  
 •  فهرست کتاب
 • اهل بيت , ادامه دهندگان خط پيامبر
  اگـر گـفـتـيـم اهـل بيت , مقصودمان دوازده امام از عترت پاك است كه در كتابهاى گذشته به تـفـصـيـل راجـع به آنها بحث كرديم , چرا كه هم شيعيان وهم اهل سنت اتفاق نظر دارند به اينكه رسول خدا(ص )فرمود :
  ((ائمـه پس از من دوازده نفرند, وهمه آنها ازقريش اند))
  ونيز فرموده است : ((همچنان اين امر در ميان قريش خواهد بود, هر چند تنها دو نفر از آنان باشند)) .
  وچون همه مى دانيم كه خداى سبحان , آدم ونوح وخاندان ابراهيم وخاندان عمران را بر ديگر مردم جـهـان بـرگـزيده است , پس پيامبر اكرم (ص ) به ما ياد داد وفهماند كه خداوند از ميان تمام آنان , بنى هاشم را برگزيد وآنان برگزيده ترين برگزيدگان اند.
  در كـتـاب فضايل صحيح مسلم , باب تفضيل پيامبر بر تمام مردم ,از رسول خدا(ص ) نقل شده كه فرمود ((خـداونـد كـنانه را از فرزندان اسماعيل برگزيد, وقريش رااز كنانه وبنى هاشم را از قريش ومرا از بنى هاشم )) .
  از ايـن حـديث بر مى آيد كه خداوند بنى هاشم را از ميان خلايق برگزيده است واز ميان بنى هاشم , حـضـرت رسـول را مـصطفى وبرگزيده خود قرار داده است ولذا آن حضرت از تمام جهانيان برتر وبـافـضـيـلـت تراست وبدون ترديد در مى يابيم كه بنى هاشم در درجه دوم ـ پس از پيامبر(ص ) ـ خـواهند بود, وهمانارسول خدا(ص ) از ميان تمام بنى هاشم , على وفرزندانش را برگزيد
  وبا وحـى پروردگارش آنان را خلفا وجانشينان خود قرار داد وچنانكه براو صلوات ودرود مى فرستند, صـلـوات ودرودرا بـر آنـان واجـب گردانيدوبدينسان در بيشتر تفاسير از آنان نام مى برند وآنهارا مـقـصـود آيـه تـطـهيرمى دانند وهمچنين آيات مودت , ولايت , اصطفا, وراثة الكتاب , اهل الذكر, الراسخون في العلم وبه اضافه سوره ((هل اتى )) كه درباره آنان نازل شده است.
  وامـا احـاديث رسول خدا(ص ) كه همگان اجماع بر صحت آنها دارند ودر آنها پيامبر(ص ) اشاره به فـضـيـلـت هـاى آنـان دارد وآنهاراپيشوايان هدايت مى داند, بسيار زياداست كه تنها به دو حديث بسنده مى كنيم نـخـسـتـيـن حـديـث : مـسـلم در صحيحش در كتاب فضائل , باب فضائل على بن ابى طالب (ع ) آورده است كه رسول خدا(ص ) فرمود ((امـا بـعـد, هـان ! اى مـردم ! مـن هـم يـك نـفر از افراد بشر هستم وبزودى ممكن است فرستاده پـروردگـار (عزرائيل ) بيايدومن دعوت اورا اجابت كنم وهمانا من در ميان شما دوچيز گران بها رهـا مـى كـنـم , اول كـتاب خداست كه در آن هدايت ونوراست پس كتاب خدارا در برگيريد وبه آن چنگ زنيد ودوم اهل بيتم , شمارا به خدا اهل بيتم را از يادنبريد شمارا به خدا اهل بيتم را فراموش نكنيد شمارا به خدا اهل بيتم را متذكر شويد)) .
  حـديث دوم : مسلم در همان كتاب از سعدبن ابى وقاص از پدرش نقل مى كند كه رسول خدا(ص ) به على فرمود ((مـنـزلـت تـو نـسـبـت بـه من منزلت هارون نسبت به موسى است جز اينكه پس از من پيامبرى نيست )) .
  بخاطر خلاصه گويى به همين دو حديث بسنده مى كنيم كه ثابت مى شود امام على بن ابى طالب سـرور عـتـرت اسـت وهـمـو ادامه دهنده طبيعى خط رسول خدا حضرت محمد بن عبداللّه (ص ) مى باشد مگر نه پيامبر فرمود ((من شهر علمم وعلى در آن شهراست ؟)).
  آيـا هـمين كافى نيست كه دلالت كند بر اينكه امت جز از در على بن ابى طالب (ع ) نمى تواند وارد شـهـر مـحمد شود ـسلام ودرودبى پايان بر هر دوشان ـ زيرا خداى سبحان به شما امر مى كند كه براى ورود به خانه ها بايد از درها استفاده كنيد.
  لازم بـه تـوضيح است كه على بن ابى طالب , علم ودانش خودرا ازرسول خدا دريافت كرده چرا كه در كودكى پيامبر اورا تربيت كرد واوپيوسته همراه پيامبر بود ودر تمام عمر از او جدا نمى شد ولذا پـيـامـبـر نـيزعلم گذشته وآينده را به او آموخت تا آنجا كه فرمود: ((جبرئيل چيزى رادر سينه ام نريخت جز اينكه آن را در سينه على ريختم )).
  وخود امام على در اين باره مى گويد ((اگـر امـر بـرايم ميسر گردد, به تحقيق كه اهل تورات را باتوراتشان واهل انجيل را با انجيلشان واهل قرآن را باقرآنشان فتوا مى دهم )) .
  وهمواره تكرار مى كرد ((از من بپرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد)).
  وهـمچنين تمام اصحاب وتمام مسلمانان در طول تاريخ گواهى مى دهند كه على , دانشمندترين مـردم بـه امـور ديـن ودنـيـاسـت واوپـارسـاتـريـن وزاهدترين مردم نسبت به دنيا بود ودر تمام مـصـيـبت هاوسختى ها, بيشترين بردبارى وصبررا داشت ودر مصاف جنگ هاونبردها, شجاعترين يلان وپهلوانان به حساب مى آمد همچنان كه درعفو وگذشت از گنهكاران , كسى مانند او نبود.
  بـراى ايـنكه مطلب كامل تر شود لازم است به سخنان آن حضرت در مورد رابطه رسول خدا, واهل بيتش , گوش فرا دهيم كه مى فرمايد راز پـيـامـبر بدانها سپرده است وهركه آنان را پناه گيرد به حق راه برده است مخزن علم پيامبرند واحـكـام شـريعت اورا بيانگر, قرآن وسنت نزد آنان در امان چون كوه افراشته , دين را نگبهان , پشت اسلام بدانها راست وثابت وپابرجاست )).
  ((بـه خـدا كـه دانستم رساندن پيامهارا وانجام دادن وعده هارا وبيان داشتن امر ونهى هارا درهاى حكمت الهى نزد ما اهل بيت گشوده است )).
  ((كـجايند كسانى كه پنداشتند آنان (نه ما) دانايان علم قرآنند؟ به دروغ وستمى كه برما مى رانند خـدا مارابالا برده وآنان را فروگذاشته , به ما عطا كرده وآنان رامحروم داشته , مارا در حوزه عنايت خـود در آوردوآنان را از آن برون كرد راه هدايت را با راهنمايى مامى پويند وروشنى دلهاى كوررا از ما مى جويند هماناامامان از قريش اند كه درخت آن را در خاندان هاشم كشته اند, ديگران در خور آن نيستند وطغراى امامت راجز به نام هاشميان ننوشته اند)).
  ((هـان , مـثل آل محمد به ستارگان آسمان نمايد, اگرستاره اى فروشد ستاره ديگر برآيد گويى خدا نيكويى خودرا در حق شما به كمال رسانده وآنچه را آرزو داريدبه شما نمايانده )) .
  ((از ايـن امـت كـسـى را بـا خاندان رسالت همپايه نتوان پنداشت وهرگز نمى توان پرورده نعمت ايـشان رادر رتبت آنان داشت كه آل محمد(ص ) پايه دين وستون يقينند هركه از حد در گذرد به آنـان بـازگـردد وآنـان كـه وامـانـده بـديشان پيوندد حق ولايت خاص ايشان است وميراث پيامبر مخصوص آنان اكنون حق به خداوند آن رسيد ورخت بدانجا كه بايسته اوست كشيد)) .
  ((راه راسـت حـق را گـام بـه گـام مـى پـيمايم وآن را ازكوره راه باطل جدا مى نمايم به خاندان پـيـامبرتان بنگريدوبدان سو كه مى روند برويد وپى آنان را بگيريد كه هرگزشمارا از راه رستگارى بـيـرون نـخـواهـنـد كـرد وبـه هـلاكـتـتـان بـاز نـخـواهـند آورد اگر ايستادند بايستيد واگر بـرخـاسـتـنـدبـرخـيـزيـد بـر آنها پيشى مگيريد كه گمراه مى شويد واز آنان پس نمانيد كه تباه مى گرديد)).

  • تعداد رکورد ها : 49
  اهل بیت
   
   
   
   
  تازه ترین ها
   
  سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در یکی از شعبه‌های دانشگاه زیتونه گذراند و پس از استقلال تونس و به مدارس فرانسوی عربی رفت و نهایتاً مدارج دبیرستان پیش‌دانشگاهی را گذراند. اقدامات تروريست‌هاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ها ریشه گرفته است، تاریخ وهابی‌ها مملو از این اقدامات است. دعاي روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه مبارک رمضان دعاى روز اول ماه مبارك رمضانبسم الله الرحمن الرحیم اللهمَ  اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا ع... اعمال شب و روز نيمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان دعا و نیایش شب نیمه شعبان، شب بسیار مباركى است. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است كه از امام محمدباقر علیه‌السلام در مورد فضیلت شب نیمه شعبان سؤال شد؛ امام فرمود آن شب بعد از لیلة القدر... امام خامنه اي رهبر بيداري اسلامي است مصاحبه با خبرگزاری مشرق تيجاني: امام خامنه‌اي رهبر بيداري اسلامي است  همه دانشمندان و علماي فرزانه اسلام كه اسلام صحيح و قرآني و اسلام بر پايه سنت نبوي را نمايندگي مي‌كنند، بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه رهبري امت اسلامي با اي... بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا كرد بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد استاد دانشگاه سوربون فرانسه گفت: بايد جهانيان را با معارف بسيار پربار اهل بيت(ع) و از جمله فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد. "دکتر محمد تيجاني سماوي" روز سه شنبه در ادامه همايش چهار روزه "غدير محور وحدت مسلمين" در مشهد افزود: بايد با بهره ... محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان پرسش: آيا حقيقت دارد كه شيعيان و مخصوصاً ايرانيان على(عليه السلام) را بالاتر از پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله)مى دانند و حتى او را خدا مى خوانند!؟ و نيز برخى معتقدند كه جبرئيل اشتباهاً وحى را به محمد(صلى الله عليه وآله) نازل كرده، در صورتى كه ماموريت جبرئيل، رساندن وحى به على(عليه السلام) بوده است؟ دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع پرسش: چرا ايرانيان توجه خاصى به تشيع دارند؟ پاسخ: بعد از فتح ايران به دست قواى مسلمين، ايرانيان آزادى نسبى داشتند و اكراه و اجبارى هم در پذيرش دين مقدس اسلام نداشتند. ولى بر اثر معاشرت با مسلمين، به حقانيت اسلام پى بردند و دين چندين هزار ساله خود را، ناقص تشخيص داده و به اسلام گرويدند...... قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) آيا مذهب شيعه يك مذهب سياسى است كه به دست عبدالله بن سباى يهودى در زمان عثمان ـ خليفه سوم ـ ابداع شد، سپس ايرانيان كه با عربها سابقه بدى داشتند با اين سلاح در مقابل اعراب مسلمان ايستادند. آنگاه تشيع در زمان ديالمه تقويت گرديد و سپس در زمان صفويه مذهب رسمى ايران شد. در صورتى كه در زمان نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) نامى از شيعه وجود نداشته است؟ پاسخ: اولاً بايد گفت كه از ديد شيعيان، عبدالله بن سبأ(1) يك يهودى و ملعون است و در اخبار شيعه از وى مذمت بسيار شده است. ثانياً شيعه يك حزب سياسى نيست كه در زمان خلافت عثمان درست شده باشد، بلكه...... اذكار ماه شعبان اذکار ماه شعبان در کل این ماه هزار بار ذکر « لا اِلهَ اِلا اللهُ وَلا نَعْبُدُ اِلاّ اِیّاهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدّینَ وَ لَوُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » را كه ثواب بسیار دارد؛ گفته شود. هر روز هفتاد مرتبه ذکر « اَسْتَغْفِرُاللهَ الَّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ الْحَىُّ الْقَیّوُمُ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ» گفته شود..... چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چون شهادت حضرت، در آغاز زمان شكل گيرى قدرت معاويه و طغيان بنى اميه و حضور ساير گروه هاى زخم خورده ناكثين و قاسطين و مارقين اتفاق افتاد، آن بزرگوار وصيت نمود كه جسدش را شبانه دفن نمايند و حتى علامتى بر روى آن نگذارند. .... اهل سنت واقعي در چند خط اهل سنت واقعی در چند خط بيشتر علما و امامان اهل سنت، ايراني بوده‌اند و نه تنها شيعه نبوده بلکه تعصّب شديدي ضدّ شيعه و شيعيان ابراز داشته‌اند. کافي است بدانيم بزرگ‌ترين مفسّر آنها که زمخشري است ايراني مي‌باشد و بزرگ‌ترين محدثين آنها بخاري و... رهبري ايران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد  دکتر تیجانی: رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد دکترمحمد تیجانی السماوی، محقق شیعه و نویسنده کتاب آن گاه هدایت شدم، در گفت و گوِی با خبرگزاری رسا، ابراز داشت: علاقه من به رهبر امت اسلامی، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، علاقه ای است ک... انتقاد دكتر تيجاني از فتواهاي تكفيري بر ضد شيعيان انتقاد دکتر تیجانی از فتواهای تکفیری بر ضد شیعیان کتر تیجانی با ابراز تاسف از صدور فتواهای تکفیری از سوی علمای وهابی، آن را محکوم کرد. وی در مصاحبه با پایگاه خبری "نون"، با اشاره به اوضاع نامناسب امنیتی در شهرهای عراق تاکید کرد: افتخار من این است که در کنار بارگاه ائمه اطهار(ع) در کربلا و نجف اشرف شهید شوم سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است سیاست امام خامنه‌ای سیاست الهی است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در ی... دكتر تيجاني : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود دکتر تیجانی : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود به گزارش پایگاه بقیع به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، دكتر محمد تيجاني سماوي را بسياري در ايران و جهان اسلام با كتاب «ثم اهتديت» مي‌شناسند؛ كتابي كه بسيار مورد علاقه و توجه خوانندگان از جمله رهبر انقلاب قرار گرفت. تيجاني خود دراين‌باره مي‌گويد: «ايشان (رهبر انقلاب) كتاب «ثم اهتديت» را ستايش نمودند و گفتند اين كتاب، كتاب تو نيست بلكه نسيمي از بركات اهل بيت (ع) است.» به مناسبت هفته وحدت به سراغ اين نويسنده و پژوهشگر مسائل اسلامي رفتيم تا درباره موضوع وحدت و مسائل جهان اسلام به گفت‌وگو بپردازيم: خدمتگذاري دكتر تيجاني در حرم حسيني(ع) خدمتگذاری دکتر تیجانی در حرم حسینی(ع) حجت الاسلام دکتر سید محمد تیجانی سماوی» نویسنده و متفکر تونسی است که پس از زیارت عتبات مقدسه عراق به خدمتگزاری در مرقد شریف امام حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام مشغول شد. چهل حديث « تربيت كودك و نوجوان » چهل حديث قهر كن، ولى طولش نده شخصى مى گويد: از دست فرزندم نزد امام كاظم عليه السلام شكايت كردم. حضرت به من فرمودند: لاتَضْـرِبْهُ وَاهْجُـرْهُ وَلاتـُطِلْ. حضرت به من فرمودند: او را كتك نزن و با وى قهر كن، اما آن را طولانى نكن. اقدامات تروريستهاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي اقدامات تروریستهای سوریه نتیجه فتواهای وهابی است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ه... فعاليت شيعيان درعربستان فعالیت شیعیان درعربستان اساسا نقطه آغاز تشیع در جهان اسلام حجاز و به‌طور مشخص مدینه منوره بوده است كه گروهی از صحابه پیامبر(ص) همچون ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و ...