دکتر محمد تيجاني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • اهل بيت كليد مشكلها  
 • نویسنده :  
 • دكتر تيجاني  
 • تعداد بازدید :  
 • 823  
 •  فهرست کتاب
 • ((آنـان دانـش را زنـده كـنـنده اند ونادانى را ميراننده ,بردبارى شان شمارا از دانش آنان خبر دهد وبـردن آنـان ازنـهـان وخاموش بودنشان از حكمت بيان نه با حق ستيزندونه در آن خلاف دارند, ستونهاى دينند وپناهگاهها نگاه مى دارند, حق به آنان به جاى خود بازگرديد وباطل ازآنجا كه بود رانده شد وزبانش از آن بريد)).
  ((ديـن را چـنانكه بايد, دانستند وفرا گرفتند وبه كاربستند , نه كه تنها آن را شنفتند وبه ديگران گفتند كه راويان دانش بسيارند ليكن پاسداران آن اندك به شمار)) .
  آرى ! ايـن فـرازهـايـى از نـهج البلاغه بود كه از زبان امام على بن ابى طالب (ع ), نقل كرديم واين سـخـنـان , سيماى حقيقى ارتباط تنگاتنگ پيامبر وعترتش را بيان مى كند ونشان مى دهد كه تنها آنـهايند كه درراستاى رسالت وادامه دهندگان خط نبوت وتبليغ كنندگان آن حضرت در طول زمان ها وقرن ها وقرن ها وبراى تمام بشريت با اختلاف انگيزه ها وذوق هايشان هستند.
  امام (ع ) به توضيح مقام عترت پاك ومنزلتشان نزد مسلمين ,بسنده نمى كند, بلكه بيان مى فرمايد كـه او خـود مـحـور ومـركـز وسرورعترت است وآنگاه نقش مهم خويش را كه خدا ورسولش به او واگذاركرده اند تا در ميان مردم ايفا كند وآنهارا رها نسازد, بيان ساخته چنين مى فرمايد پـس كـجـا مـى رويـد؟ وكـى بـاز مـى گـرديد؟ كه علامتهابرپاست ودليل ها هويداست ونشانه ها بـرجاست گمراهى تاكجا؟ سرگشتگى تا كى وچرا؟ خاندان پيامبرتان ميان شماست كه زمامداران حـق ويـقينند, پيشوايان دينند باذكر جميل وگفتار راست قرينند پس همچون قرآن , نيك حرمت آنان را در دل بداريد وچون شتران تشنه كه به آبشخور روند, روى به آنان آريد.
  مـردم , از خاتم پيامبران فراگيريد: ((مى ميرد از ماآن كه مى ميرد ومرده نيست ومى پوسد آن كه مـى پـوسـدوپوسيده نيست )) پس مگوييد آنچه را نمى دانيد كه بيشترحق در چيزى است كه منكر آنـيـد وآن را كـه بـر او حـجتى نداريد ـ وآن منم ـ معذور شماريد آيا حكم قرآن را ميان شما جارى نـداشـتـم ودو فرزندم را وخاندان پيامبررا كه گوهران گزينند براى شما نگذاشتم پرچم ايمان را ميان شما پابرجا كردم ومرزهاى حلال وحرام را برايتان جداازعدل خود لباس عافيت برتنتان كردم وبـاگـفتار وكردارخويش معروف را ميان شما گستردم وباخوى خودشمارا نشان دادم كه اخلاق گزيده چيست پس راى خودرا كار مبنديد در آنچه ديده , ژرفاى آن را نتواند ديدوانديشه به كنه آن نتوان رسيد )) .
  اى خـوانـنـده عـزيز! اگر با دقت به سخنان امام على , گوش فرا دهى مى بينى كه او خود تفسير حـديـث ثـقـلـيـن است , همان حديثى كه اهل سنت وجماعت از رسول خدا(ص ) نقل كرده اند كه مى فرمايد ((من در ميان شما دو شئ گرانبهارا رها كردم : كتاب خداوعترتم , پس اگر به اين دو چنگ بزنيد هرگز, پس از من گمراه نمى شويد)).
  آنجا كه امام على مى فرمايد ((مگر من در ميان شما با ثقل اكبر عمل نكردم وثقل اصغررا در ميانتان رها ننمودم )).
  دليل است بر اينكه امام با احكام قرآن در ميان مردم عمل كرد؟همان احكامى كه هيچ كس جز او از حـقـيـقـت آنـهـا خـبـر نـدارد,ومـقصودش از ثقل اصغر همان امامان وپيشوايان اند كه فرزندان اومى باشند, وهمانا او آنهارا در ميان مردم رها كرد تا هر يك به نقش خودمانند رسول خدا(ص ) در ميان امتش عمل كند پس اگر دقت كنيم درقول پيامبر كه فرمود ((ثقلين را در ميان شما رها ساختم )).
  وسخن امام على كه فرمود ((آيا با ثقل اكبر در ميان شما عمل نكردم ؟)).
  در مى يابيم كه نقش عترت طاهره واهل بيت پاك پيامبر, تفسيروبيان كتاب خدا براى امت است تا پس از پيامبرشان اختلاف پيدانكنند.
  آنچه اين مطلب را تاكيد مى كند سخن رسول خدا(ص )است كه مى فرمايد ((در مـيـان هـر نـسـل از امـتـم , مـردانـى عـادل از اهل بيتم وجوددارند تحريف هاى گمراهان وكژرويهاى باطل روان وتاويل جاهلان را از اين دين , دور مى سازد هان ! امامان شما رسولان شما به سوى خدايند, پس دقت كنيد چه كسانى را رسولان خود قرار مى دهيد)) .
  وهمچنين فرمود ((سـتـارگـان امان اهل زمين اند از غرق شدن واهل بيتم امان امتم از اختلاف مى باشند, پس اگر قبيله اى از عرب با آنها مخالفت كنند , جز حزب ابليس خواهندشد)) .
  وهمچنين او كه برترين درود وسلام خداوند بر او وخاندان پاكش باد, فرمود ((به تحقيق كه مثل اهل بيتم در ميان شما, مانند كشتى نوح است , هر كه در آن سوار شود رستگار شده هر كه ازآن دورى جويد, غرق وهلاك خواهد شد)).
  در مـيـان ايـن بـحـث كوتاه , حق از ضلالت نمايان مى شود,وسزاواراست بگوييم كه شيعه اماميه , حـق انـد زيرا اينان تنها گروهى هستند كه به هر دو ثقل , تمسك جستند وبه ريسمان الهى چنگ زدنـدواز اهـل بـيـت نه پيشى گرفتند ونه از آنان دور شدند, بلكه همواره پيروى واطاعت از آنها كردند, از اين روى به هدايتشان , هدايت شده ودر خط ومسيرشان , گام برداشتند.
  (( ايـن قرآن است , پس آن را به سخن وا داريد وهمانا اوهرگز سخن نمى گويد ولى من درباره آن بـه شـمـا مـى گـويم :در قرآن است , علم آنچه مى آيد وسخن گذشتگان ودرمان بيماريتان ونظم امرتان )) .
  (( شمارا باد به كتاب خدا, چرا كه آن ريسمان محكم ونورروشن وشفاى سودمند وباران مفيداست قـرآن نـگـهـدارنـده كسى است كه به آن چنگ بزند ونجات دهنده كسى است كه به آن روى آورد هرگز كج نمى شود تا كسى راستش كند وبر نمى گردد تا از آن دست بر داشته شودتكرار بسيار آن وفـرو رفـتـنـش در گـوش ها هرگز آن راكهنه نمى سازد هر كه با آن سخن گويد راست گفته وهركه به آن عمل كند, پيشى گرفته است )) .
  ((پـيامبر(ص ) در ميان شما چيزى را گذاشت كه پيامبران گذشته در ميان امتهايشان گذاشتند چـرا كـه پـيـامـبـران مـردم را بـدون راه روشـن ونـشـانه واضح رهانكردند آن حضرت نيز كتاب پـروردگـارتـان را در مـيـان شـمـاقرار داد وحلال وحرام , وواجبات ومستحبات وناسخ ‌ومنسوخ ورخـصـت هـا وعزيمت ها وخاص وعام وعبرت ها وامثال ومطلق ومقيد ومحكم ومتشابه آن رابيان فـرمـود, مجمل هاى قرآن را تفسير نموده ومشكلهايش را آشكار ساخت مطالب قرآن عبارت است از مـسائلى كه دانستنش واجب است يا مطالبى كه برندانستنش منعى نرسيده است ومطالبى كه در آن وجـوبـش ثـابت گشته ودر سنت , نسخ ورفع آن تبيين شده ومطالبى كه عمل به آن در سنت واجـب اسـت ودر عـمل نكردن به آن اجازه داده شده است واين كتاب (قرآن ) بين امورى كه حرام شـده اسـت فـرق گـذارده , پس كسى كه مرتكب گناه كبيره اى شده , اورا به عذاب ها وعده داده وگـنـاهان كوچك را مورد آمرزش ومغفرت قرار داده وامورى كه اندكش مورد پذيرش وبسيارش , شايسته وغيرتحميلى )) .

  • تعداد رکورد ها : 49
  اهل بیت
   
   
   
   
  تازه ترین ها
   
  سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در یکی از شعبه‌های دانشگاه زیتونه گذراند و پس از استقلال تونس و به مدارس فرانسوی عربی رفت و نهایتاً مدارج دبیرستان پیش‌دانشگاهی را گذراند. اقدامات تروريست‌هاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ها ریشه گرفته است، تاریخ وهابی‌ها مملو از این اقدامات است. دعاي روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه مبارک رمضان دعاى روز اول ماه مبارك رمضانبسم الله الرحمن الرحیم اللهمَ  اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا ع... اعمال شب و روز نيمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان دعا و نیایش شب نیمه شعبان، شب بسیار مباركى است. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است كه از امام محمدباقر علیه‌السلام در مورد فضیلت شب نیمه شعبان سؤال شد؛ امام فرمود آن شب بعد از لیلة القدر... امام خامنه اي رهبر بيداري اسلامي است مصاحبه با خبرگزاری مشرق تيجاني: امام خامنه‌اي رهبر بيداري اسلامي است  همه دانشمندان و علماي فرزانه اسلام كه اسلام صحيح و قرآني و اسلام بر پايه سنت نبوي را نمايندگي مي‌كنند، بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه رهبري امت اسلامي با اي... بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا كرد بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد استاد دانشگاه سوربون فرانسه گفت: بايد جهانيان را با معارف بسيار پربار اهل بيت(ع) و از جمله فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد. "دکتر محمد تيجاني سماوي" روز سه شنبه در ادامه همايش چهار روزه "غدير محور وحدت مسلمين" در مشهد افزود: بايد با بهره ... محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان پرسش: آيا حقيقت دارد كه شيعيان و مخصوصاً ايرانيان على(عليه السلام) را بالاتر از پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله)مى دانند و حتى او را خدا مى خوانند!؟ و نيز برخى معتقدند كه جبرئيل اشتباهاً وحى را به محمد(صلى الله عليه وآله) نازل كرده، در صورتى كه ماموريت جبرئيل، رساندن وحى به على(عليه السلام) بوده است؟ دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع پرسش: چرا ايرانيان توجه خاصى به تشيع دارند؟ پاسخ: بعد از فتح ايران به دست قواى مسلمين، ايرانيان آزادى نسبى داشتند و اكراه و اجبارى هم در پذيرش دين مقدس اسلام نداشتند. ولى بر اثر معاشرت با مسلمين، به حقانيت اسلام پى بردند و دين چندين هزار ساله خود را، ناقص تشخيص داده و به اسلام گرويدند...... قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) آيا مذهب شيعه يك مذهب سياسى است كه به دست عبدالله بن سباى يهودى در زمان عثمان ـ خليفه سوم ـ ابداع شد، سپس ايرانيان كه با عربها سابقه بدى داشتند با اين سلاح در مقابل اعراب مسلمان ايستادند. آنگاه تشيع در زمان ديالمه تقويت گرديد و سپس در زمان صفويه مذهب رسمى ايران شد. در صورتى كه در زمان نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) نامى از شيعه وجود نداشته است؟ پاسخ: اولاً بايد گفت كه از ديد شيعيان، عبدالله بن سبأ(1) يك يهودى و ملعون است و در اخبار شيعه از وى مذمت بسيار شده است. ثانياً شيعه يك حزب سياسى نيست كه در زمان خلافت عثمان درست شده باشد، بلكه...... اذكار ماه شعبان اذکار ماه شعبان در کل این ماه هزار بار ذکر « لا اِلهَ اِلا اللهُ وَلا نَعْبُدُ اِلاّ اِیّاهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدّینَ وَ لَوُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » را كه ثواب بسیار دارد؛ گفته شود. هر روز هفتاد مرتبه ذکر « اَسْتَغْفِرُاللهَ الَّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ الْحَىُّ الْقَیّوُمُ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ» گفته شود..... چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چون شهادت حضرت، در آغاز زمان شكل گيرى قدرت معاويه و طغيان بنى اميه و حضور ساير گروه هاى زخم خورده ناكثين و قاسطين و مارقين اتفاق افتاد، آن بزرگوار وصيت نمود كه جسدش را شبانه دفن نمايند و حتى علامتى بر روى آن نگذارند. .... اهل سنت واقعي در چند خط اهل سنت واقعی در چند خط بيشتر علما و امامان اهل سنت، ايراني بوده‌اند و نه تنها شيعه نبوده بلکه تعصّب شديدي ضدّ شيعه و شيعيان ابراز داشته‌اند. کافي است بدانيم بزرگ‌ترين مفسّر آنها که زمخشري است ايراني مي‌باشد و بزرگ‌ترين محدثين آنها بخاري و... رهبري ايران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد  دکتر تیجانی: رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد دکترمحمد تیجانی السماوی، محقق شیعه و نویسنده کتاب آن گاه هدایت شدم، در گفت و گوِی با خبرگزاری رسا، ابراز داشت: علاقه من به رهبر امت اسلامی، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، علاقه ای است ک... انتقاد دكتر تيجاني از فتواهاي تكفيري بر ضد شيعيان انتقاد دکتر تیجانی از فتواهای تکفیری بر ضد شیعیان کتر تیجانی با ابراز تاسف از صدور فتواهای تکفیری از سوی علمای وهابی، آن را محکوم کرد. وی در مصاحبه با پایگاه خبری "نون"، با اشاره به اوضاع نامناسب امنیتی در شهرهای عراق تاکید کرد: افتخار من این است که در کنار بارگاه ائمه اطهار(ع) در کربلا و نجف اشرف شهید شوم سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است سیاست امام خامنه‌ای سیاست الهی است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در ی... دكتر تيجاني : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود دکتر تیجانی : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود به گزارش پایگاه بقیع به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، دكتر محمد تيجاني سماوي را بسياري در ايران و جهان اسلام با كتاب «ثم اهتديت» مي‌شناسند؛ كتابي كه بسيار مورد علاقه و توجه خوانندگان از جمله رهبر انقلاب قرار گرفت. تيجاني خود دراين‌باره مي‌گويد: «ايشان (رهبر انقلاب) كتاب «ثم اهتديت» را ستايش نمودند و گفتند اين كتاب، كتاب تو نيست بلكه نسيمي از بركات اهل بيت (ع) است.» به مناسبت هفته وحدت به سراغ اين نويسنده و پژوهشگر مسائل اسلامي رفتيم تا درباره موضوع وحدت و مسائل جهان اسلام به گفت‌وگو بپردازيم: خدمتگذاري دكتر تيجاني در حرم حسيني(ع) خدمتگذاری دکتر تیجانی در حرم حسینی(ع) حجت الاسلام دکتر سید محمد تیجانی سماوی» نویسنده و متفکر تونسی است که پس از زیارت عتبات مقدسه عراق به خدمتگزاری در مرقد شریف امام حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام مشغول شد. چهل حديث « تربيت كودك و نوجوان » چهل حديث قهر كن، ولى طولش نده شخصى مى گويد: از دست فرزندم نزد امام كاظم عليه السلام شكايت كردم. حضرت به من فرمودند: لاتَضْـرِبْهُ وَاهْجُـرْهُ وَلاتـُطِلْ. حضرت به من فرمودند: او را كتك نزن و با وى قهر كن، اما آن را طولانى نكن. اقدامات تروريستهاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي اقدامات تروریستهای سوریه نتیجه فتواهای وهابی است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ه... فعاليت شيعيان درعربستان فعالیت شیعیان درعربستان اساسا نقطه آغاز تشیع در جهان اسلام حجاز و به‌طور مشخص مدینه منوره بوده است كه گروهی از صحابه پیامبر(ص) همچون ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و ...