دکتر محمد تيجاني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • اهل بيت كليد مشكلها  
 • نویسنده :  
 • دكتر تيجاني  
 • تعداد بازدید :  
 • 823  
 •  فهرست کتاب
 • تعهد به دين در گذشته وحال
  يـكـى از بـديـهـيـات اين است كه دين اسلام كه حضرت محمد(ص ), آن را تبليغ كرد, آخرين دين تشريعى است خداوندمى فرمايد (ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللّه وخاتم النبيين ).
  محمد(ص ) پدر هيچ از يك مردان شما نيست بلكه رسول خدا وآخرين پيامبران است .
  از ايـنكه محمد, آخرين پيامبر وكتابش آخرين كتاب آسمانى است , پس هيچ پيامبرى پس از محمد وهـيـچ كـتـابـى پـس از قـرآن نـيـسـت وديـن اسـلام , هـمـان ديـن اصيلى است كه تمام اديان وآئين هاى آسمانى در آن ذوب شدند خداوند مى فرمايد ((اوسـت كـه پـيـامـبـرش را با هدايت ودين حق فرستاد تا آن را بر تمام اديان غالب سازد وخداوند كافى است كه شاهد وگواه باشد)).
  بـنابراين , پس از بعثت پيامبر(ص ) بر تمام بشريت , واجب ولازم است كه از ديانتهاى گذشته مانند يـهـوديـت ومـسـيـحـيـت , دسـت بـرداشته وبه اسلام بپيوندند وخداى سبحان را طبق شريعت محمدى ,پرستش كنند زيرا خداوند غير از آن را نمى پذيرد خداوند مى فرمايد ((هر كه غير از اسلام دينى را اختيار كند, هرگز از او پذيرفته نخواهد شدودر آخرت جز زيانكاران خواهد بود)) .
  از ايـن آيـه مـى فـهميم كه يهود ونصارى هر چند ادعا كنند كه تشريعهايشان درست است وآنان از حـضـرت مـوسـى وحـضـرت عـيـسـى (ع ) تـبـعـيـت مـى كنند ولى حقيقت اين است كه بايد از حـضرت محمد(ص ) پيروى كنند وهرگز يك نفر نصرانى يا يك نفر يهودى نمى تواند ادعا كند كه مـن بـر ديـن خود باقى مى مانم چرا كه حضرت محمد بر تمام بشر مبعوث شده واو رحمت است بر جـهـانـيـان بـا اخـتـلاف اديـان , مـذاهـب ونـژادهـايـشـان واين البته به معناى طعن در شرايع گـذشـتـه آسمانى نيست واما خداى سبحان كه آفريدگار انسان هاست مى دانست كه بندگانش , تـشـريـعـات خـدارا تحريف كردند وطبق هواهاى نفسانى خويش حلالهاى خدارا حرام وحرامهاى خـدارا حـلال كـردنـد, پـس گـمـراه شـدنـد وديـگـران را پـس از خود گمراه كردند وهمانا بر انـگيختن پيامبر خاتم (ص ) رحمتى براى تمام جهانيان بود تا همگان به حق روى آورند وبه بهشت بـريـن دسـت يـابـند ولى چه بايد كرد كه بسيارى از مردم از حق گريزان اند وهماره در پى هواها وتعصبها وخودكامگى هايند ودرگمراهى غوطه ورند.
  خداى متعال درباره آنان مى فرمايد ((كـافران از اهل كتاب ومشركان , رها نمى شدند تا اينكه برهانى براى آنهارسيد, پيامبرى از سوى خـدا فرستاده شد كه كتابهاى آسمانى پاك را بر آنهاتلاوت كند, در آن كتاب نامه هاى ارزشمندى نـوشته شده است اهل كتاب درباره اين پيامبر تفرقه واختلاف نداشتند جز پس از آنكه حجت براى آنها رسيد)) .
  كـافـى نـيـسـت يك نفر يهودى يا مسيحى بگويد: من به محمدايمان دارم ولى بر دين خود باقى مى مانم , چنانكه از برخى شخصيتهاى مسيحى عرب شنيدم به اينان پاسخ مى دهيم : خداى سبحان هرگز ازشما نمى پذيرد جز با پيروى , آن هم پيروى كامل خداوند مى فرمايد ((آنـان كه پيروى مى كنند از رسول وپيامبر امى كه نام اورا در كتابهاى تورات وانجيل خود نوشته مـى يـابـنـد, هـمو كه آنان را به معروف امر مى كند وازمنكر باز مى دارد وپاكى هارا براى آنها حلال وپليديهارا حرام مى گرداند واحكام پر رنج ومشقتى را كه چون غلها بر گردنشان سنگينى مى كند, از آنـهـا بـر مـى دارد,پـس آنـان كـه بـه او (حـضـرت مـحمد) ايمان آوردند واو را احترام كردند ويارى نمودند ونورى را كه با او نازل شده است , پيروى كردند, آنان رستگاران اند)) .
  ايـن دعـوت خداوند نه تنها شامل يهود ونصارى (اهل كتاب )مى شود, بلكه از آنها فراتر رفته , تمام انسانيت را بدون استثنا در برمى گيرد.
  خداى تعالى مى فرمايد ((بـگـو: اى مردم ! من رسول خدا به سوى تمام شما هستم , خدايى كه آسمان ها وزمين , همه ملك اوسـت , پـروردگـارى جز او نيست , اواست كه زنده مى كند ومى ميراند, پس ايمان بياوريد به خدا ورسـولـش , آن پـيامبر امى كه ايمان به خدا وكلماتش دارد, وبه او گرايش پيدا كرده , از او پيروى كنيد تا هدايت شويد)).
  قـرآن به صراحت اعلام مى دارد كه بايد پيروى كرد نه اين كه تنهامعتقد به نبوت آن حضرت بود, وايـن حـكـمت خداوند در فرستادن پيامبران است ولذا ما هرگز در طول تاريخ نشنيده ايم پيامبر تشريعى ازسوى خدا بر انگيخته شده باشد وبه مردم بگويد: بر همان دينى كه ازپيامبر پيش از من , ارث برده ايد, باقى بمانيد!.
  آرى ! همه آن پيامبران معتقدند به لزوم ايمان وتصديق تمام پيامبران الهى تا اينكه كسى ايرادى به آنـهـا نـگيرد وخدشه اى در نبوتشان ايجاد نكند يا اينكه به درجه ربوبيت وپروردگارى , بالاترشان نبرد.
  خداوند مى فرمايد ((پـيـامـبر ومؤمنين ايمان آوردند به آنچه از سوى پروردگارشان نازل شد,همه ايمان آوردند به فـرشتگان , كتابها وپيامبران خداوند وهمانا بين هيچ يك ازرسولانش , تفرقه واختلاف نمى اندازيم وگـفـتـنـد خـدايـا شـنـيـديـم واطـاعـت كـرديـم ,پـروردگـارا مـارا بيامرز وبه سوى توست بازگشتمان )) .
  پـس بـايـد بدانيم كه دين اسلام , آخرين هديه خداوند به بندگان مؤمنش است واحكام وقوانينش بـراى هـر زمـان ومـكـانـى , سـازگاروارزشمنداست زيرا هيچ پيامبرى بعد از محمد(ص ) نيست وهيچ كتابى بعد از قرآن نمى باشد, چرا كه خداوند مى فرمايد ((امـروز ديـن را بـراى شـمـا كـامـل ونـعـمـتـم را تـمام كردم واسلام را به عنوان دين براى شما برگزيدم )).
  ولـى بـرخـى از مـسلمانان ـ اگر نگوييم بيشترشان ـ خودرا متعهدبه اسلام واحكامش نمى دانند وادعـا مى كنند كه اسلام را نمى توان پياده كرد وعموم مردم توانايى اجرايش را ندارند وحتى برخى ازروشـنـفكران ادعا مى كنند كه بايد احكام را طبق مقتضيات زمان , تغييرداد وبايد در تمام موارد اجتهاد كرد, اجتهادى كه از خصوصيات اسلام وافتخاراتش است .
  وهـمـانـا ايـن روشنفكران وفرهنگ ما مابان ممكن است بسيارى ازجوانان را اغوا كنند, بويژه آنكه تـظـاهـر بـه دوست داشتن اسلام مى كنندومعتقدند كه بيش از ديگران به اجراى احكام , اهميت مـى دهند وعلت عقب افتادگى مسلمانان را در آن مى دانند كه طى پانزده قرن , هيچ پيشرفتى در دينشان پديد نيامده است در حالى كه آن روزها وسائل حمل ونقل منحصر بود به قاطر والاغ وديگر حـيـوانـات ! ولـى مـا امـروزدر قـرن مـوشكهايى زندگى مى كنيم كه سرعتش از سرعت صوت , نـيـزبـيـشـتراست , دوران تلفن , فاكس وكامپيوتر كه در ظرف كمتر از چندثانيه به هر نقطه دنيا مـى تـوان تماس حاصل كرد, پس نمى شود نگرش مابه قرآن , همچنان نگرشى سطحى باشد, مثلا دزدرا دسـت بـبـريم ياقاتل را با شمشير سر ببريم !! ودر اين زمينه فلسفه بافى هاى عجيب وغريبى ارائه مى دهند.
  يـادم نـمـى رود كه روزى با يك استاد دانشگاه كه از همين روشنفكرها بود, گفتگو مى كردم , در ضمن سخنانم گفتم كه پيامبرمى فرمايد ((جوانمردى مانند على وشمشيرى مانند ذوالفقارنيست )) .
  بـسـيار به من خنديد وگفت : دكتر! ديگر مانند چنين حرفها نزن !اين سخن در زمان پيامبر(ص ) مـعـنى داشت , آن روز كه شمشير نقش فعالى در پيروزى بر دشمنان داشت وتنها سلاحى بود كه قهرمانان ,آن را در سرودها وچكامه هاى خود مى سرودند, اما امروز ما در دوران مسلسل قرار داريم كـه در يـك ثـانـيه هفتاد گلوله پرتاب مى كند, امروزدوران هواپيماهاى جت است كه ظرف چند دقـيـقـه يـك شـهـر بـزرگ رانـابـود مـى سـازد, بـلـكـه مـا در عصر بمب هاى اتمى وسلاحهاى پـيـشـرفته اى هستيم كه در چند لحظه , يك قاره را بطور كلى از بين مى برند تو از همه اينها غافل هستى وهنوز سخن از شمشير وشجاعت على بن ابى طالب به ميان مى آورى ؟!.
  گفتم : آرى ! البته اين سخن هيچ تناقضى با آن مطلب شما نداردوبراى هر جايى سخنى وارداست مگر نمى بينى خداى متعال وقتى مى خواهد راجع به اسلحه سخن بگويد, همه وسايل تخريب را در يك كلمه گرد آورى كرده مى فرمايد ((براى آنان آماده كنيد هر چه مى توانيد از نيرو)).
  هر كس به زبان عصر خود, مصدر نيرورا معنى مى كند هر چندبراى همگان , يك معنى در بر دارد وآن سلاح است اين مانند سخن حق تعالى است كه مى فرمايد ((ما آهن را نازل كرديم كه در آن هم شدت وكارزار وهم منافعى براى مردم است )) .
  بـنـابـرايـن , تـمـام سلاحها, چه ابتدايى مانند شمشير ودرفش وچه پيشرفته مانند بمب ومسلسل وتـانـك , هـمـه را هـمان واژه ((باس شديد))شامل مى شود, از آن سوى تمام وسايل راحتى مانند اتـومـبـيـل ها,هواپيماها, كشتى ها, تلويزيون ها وچيزهاى ديگررا همان واژه ((منافع للناس )) در بر مـى گـيـرد وچه منزه است خدائى كه آهن را نازل فرمودوآن را در دسترس مردم قرار داد وآنان را مطالبى آموخت كه نمى دانستند.
  وبـديـنسان قرآن كريم در دسترس همگان قرار دارد وهر نسلى به زبان خود آن را مى فهمد ودرك مـى كـنـد وامـا ايـن سخن كه مى گويى :نمى شود به قرآن به صورت ظاهرى وسطحى نگريست ودسـت دزدراقـطع وسر قاتل را از تن جدا كرد, اگر با اين سخنت تلاش براى تغييراحكام الهى با احـكـام بـشـرى داشـتـه باشى ومى پندارى اين احكام بابندگان خدا سازگارتراست واز مهربانى بـيشترى نسبت به آن ها برخورداراست , پس هيچ راهى به پذيرش اين سخن نيست چرا كه آن صد درصد كفراست .
  وامـا ايـنـكـه مـى گـويى بايد پيشرفت نشان داد ووسائل كيفر دادن به مجرمين واعدام قاتلان را پيشرفته تركرد, در اينجا جاى بحث وجوددارد چرا كه امورى ثانوى است وشريعت اسلامى روى آن پا فشارى نكرده است هر چند پا فشارى روى اصل اقامه حدود الهى در قصاص كرده وفرموده است ((اى مـؤمنان ! قصاص بر شما نوشته شد (واجب گرديد) در قصاص ,زندگى است اى خردمندان , شايد تقوارا پيشه خود سازيد)).
  وامـا ايـنـكـه دست دزدرا با شمشير يا با ساطور ويا با وسيله اى نوين قطع كرد, اين بازگشتش به حاكم شرع ويا مرجع تقليداست كه درآن اجتهاد كند ونظر دهد.
  مـهم اين است ـ اى جناب استاد ـ كه احكام الهى را با احكام وضعى كه از سوى رژيمهاى اروپايى بر قـرار شـده , تـغـيـيـر نـدهـيم مگر نه آنان اعدام مجرم را هر چند جرمش بسيار سنگين هم باشد, حذف كردند وبا اين كار حكم خدارا تعطيل نموده وقصاص را از بين بردندواگر چنين شد, امنيت بطور كلى از زندگى رخت بر مى بنددوجنايتكاران به فساد وتباهى مى پردازند وانسان هارا از بين برده ومحصولات را نابود مى سازند وزندگى مبدل مى شود به جهنمى كه هيچ خيرى در آن نيست .
  استاد به گفتگو پرداخت وگفت : شررا نمى توان با شر معالجه كرد وآمار نشان مى دهد كه بسيارى از اعدام شدگان به تهمت جرم هاى سنگين , بى گناه بوده اند!.
  گـفـتـم : بـا عـرض مـعـذرت , از سخن شما چنين بر مى آيد كه شماخودرا از خالق انسانها داناتر مـى دانـيـد! وايـن سـخن مردوداست واما آن كه برخى از اعدام شدگان , بى گناه بوده اند, سخن ديـگـرى اسـت الـبـتـه بـايـدبـفـهـميد كه اسلام هرگز به صرف تهمت يا گمان , كسى را كيفر نمى كندبلكه اقرار, اعتراف , بينه وشاهد لازم است .
  بهرحال اين گفتگو وجدال به جايى نرسيد زيرا هر يك بر سخن خود پا فشارى داشت .
  چـه بهتر كه بحثمان را با سخنان دل رباى اميرمؤمنان على (ع )درباره پيامبر(ص ) واسلام , به پايان ببريم كه مى فرمايد ((خداوند پيامبررا با نور پرفروغ وبرهان آشكاروخط روشن وكتاب هدايت كننده , برانگيخت .
  خـانـدانـش بـهـتـريـن خـانـدان ونسبش برترين نسب ,شاخه هاى شجره اش معتدل وميوه هايش فـروهـشـتـه مـيـلادش در سرزمين مكه وهجرتش به سوى مدينه , در آنجا نام ناميش بالا گرفت وصداى رسايش به دنيا اعلام شد.
  خـداونـد اورا بـا بـرهانى كافى وموعظه اى وافى ودعوتى پيوسته فرستاد وبه وسيله او شريعتهاى ناآشنارانمايان ساخت وبدعتهاى داخل شده در اديان را برانداخت واحكام جدا از هم را تبيين نمود, پـس هـر كه غيراز اسلام , دينى را اختيار كند, شقاوتش محقق گشته وريسمانش از هم گسيخته شده ولغزشهايش فراوان مى شود وسرانجامش اندوهى طولانى وعذابى دردناك است )) .
  درست همان عبارت قرآن كريم است كه مى فرمايد ((هـركـه ديـنـى غير از اسلام براى خود بر گزيند, هرگز از او پذيرفته نخواهدشد ودر آخرت از زيانكاران است )) .
  به نظر مى رسد پس از اين بيان , ديگر جايى براى آنان نمى ماندكه جاپلوسانه ومتملقانه به دوستان يهود ونصاراشان مى گويند: حال كه ما وشما همه معتقد به خداى واحد وپروردگار يكتا هستيم , پس همه مابر حقيم ! زيرا آن خدايى كه موسى وعيسى را فرستاد همان خدامحمدرا نيز فرستاد وما اگر درباره پيامبران اختلاف داشته باشيم , هيچ اختلافى در كسى كه آنهارا فرستاده نداريم !!.
  ((بگو ـ اى پيامبر ـ به اهل كتاب كه چه جاى جدال وبحث با شمااست درحالى كه او پروردگار ما وشـمـااست وما مسئول كار خود وشما مسئول كار خويش هستيد وما از روى خلوص اورا پرستش مـى كـنـيـم يا اگر شما ـ اهل كتاب ـ در موردپيامبران با مسلمين به جدال برخاسته وبگوييد كه ابـراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واسباط (فرزندان يعقوب ) بر دين يهوديت يا نصرانيت بودند, بگو ـ اى پيامبر ـ آيا شما بهتر مى دانيد يا خداوند؟ وچه كسى ستمكارتر از او است كه گواهى خدارا درباره پيامبران پنهان كند وهمانا خداوند غافل نيست از آنچه شماانجام مى دهيد)) .

  • تعداد رکورد ها : 49
  اهل بیت
   
   
   
   
  تازه ترین ها
   
  سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در یکی از شعبه‌های دانشگاه زیتونه گذراند و پس از استقلال تونس و به مدارس فرانسوی عربی رفت و نهایتاً مدارج دبیرستان پیش‌دانشگاهی را گذراند. اقدامات تروريست‌هاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ها ریشه گرفته است، تاریخ وهابی‌ها مملو از این اقدامات است. دعاي روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه مبارک رمضان دعاى روز اول ماه مبارك رمضانبسم الله الرحمن الرحیم اللهمَ  اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا ع... اعمال شب و روز نيمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان دعا و نیایش شب نیمه شعبان، شب بسیار مباركى است. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است كه از امام محمدباقر علیه‌السلام در مورد فضیلت شب نیمه شعبان سؤال شد؛ امام فرمود آن شب بعد از لیلة القدر... امام خامنه اي رهبر بيداري اسلامي است مصاحبه با خبرگزاری مشرق تيجاني: امام خامنه‌اي رهبر بيداري اسلامي است  همه دانشمندان و علماي فرزانه اسلام كه اسلام صحيح و قرآني و اسلام بر پايه سنت نبوي را نمايندگي مي‌كنند، بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه رهبري امت اسلامي با اي... بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا كرد بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد استاد دانشگاه سوربون فرانسه گفت: بايد جهانيان را با معارف بسيار پربار اهل بيت(ع) و از جمله فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد. "دکتر محمد تيجاني سماوي" روز سه شنبه در ادامه همايش چهار روزه "غدير محور وحدت مسلمين" در مشهد افزود: بايد با بهره ... محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان پرسش: آيا حقيقت دارد كه شيعيان و مخصوصاً ايرانيان على(عليه السلام) را بالاتر از پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله)مى دانند و حتى او را خدا مى خوانند!؟ و نيز برخى معتقدند كه جبرئيل اشتباهاً وحى را به محمد(صلى الله عليه وآله) نازل كرده، در صورتى كه ماموريت جبرئيل، رساندن وحى به على(عليه السلام) بوده است؟ دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع پرسش: چرا ايرانيان توجه خاصى به تشيع دارند؟ پاسخ: بعد از فتح ايران به دست قواى مسلمين، ايرانيان آزادى نسبى داشتند و اكراه و اجبارى هم در پذيرش دين مقدس اسلام نداشتند. ولى بر اثر معاشرت با مسلمين، به حقانيت اسلام پى بردند و دين چندين هزار ساله خود را، ناقص تشخيص داده و به اسلام گرويدند...... قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) آيا مذهب شيعه يك مذهب سياسى است كه به دست عبدالله بن سباى يهودى در زمان عثمان ـ خليفه سوم ـ ابداع شد، سپس ايرانيان كه با عربها سابقه بدى داشتند با اين سلاح در مقابل اعراب مسلمان ايستادند. آنگاه تشيع در زمان ديالمه تقويت گرديد و سپس در زمان صفويه مذهب رسمى ايران شد. در صورتى كه در زمان نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) نامى از شيعه وجود نداشته است؟ پاسخ: اولاً بايد گفت كه از ديد شيعيان، عبدالله بن سبأ(1) يك يهودى و ملعون است و در اخبار شيعه از وى مذمت بسيار شده است. ثانياً شيعه يك حزب سياسى نيست كه در زمان خلافت عثمان درست شده باشد، بلكه...... اذكار ماه شعبان اذکار ماه شعبان در کل این ماه هزار بار ذکر « لا اِلهَ اِلا اللهُ وَلا نَعْبُدُ اِلاّ اِیّاهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدّینَ وَ لَوُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » را كه ثواب بسیار دارد؛ گفته شود. هر روز هفتاد مرتبه ذکر « اَسْتَغْفِرُاللهَ الَّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ الْحَىُّ الْقَیّوُمُ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ» گفته شود..... چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چون شهادت حضرت، در آغاز زمان شكل گيرى قدرت معاويه و طغيان بنى اميه و حضور ساير گروه هاى زخم خورده ناكثين و قاسطين و مارقين اتفاق افتاد، آن بزرگوار وصيت نمود كه جسدش را شبانه دفن نمايند و حتى علامتى بر روى آن نگذارند. .... اهل سنت واقعي در چند خط اهل سنت واقعی در چند خط بيشتر علما و امامان اهل سنت، ايراني بوده‌اند و نه تنها شيعه نبوده بلکه تعصّب شديدي ضدّ شيعه و شيعيان ابراز داشته‌اند. کافي است بدانيم بزرگ‌ترين مفسّر آنها که زمخشري است ايراني مي‌باشد و بزرگ‌ترين محدثين آنها بخاري و... رهبري ايران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد  دکتر تیجانی: رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد دکترمحمد تیجانی السماوی، محقق شیعه و نویسنده کتاب آن گاه هدایت شدم، در گفت و گوِی با خبرگزاری رسا، ابراز داشت: علاقه من به رهبر امت اسلامی، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، علاقه ای است ک... انتقاد دكتر تيجاني از فتواهاي تكفيري بر ضد شيعيان انتقاد دکتر تیجانی از فتواهای تکفیری بر ضد شیعیان کتر تیجانی با ابراز تاسف از صدور فتواهای تکفیری از سوی علمای وهابی، آن را محکوم کرد. وی در مصاحبه با پایگاه خبری "نون"، با اشاره به اوضاع نامناسب امنیتی در شهرهای عراق تاکید کرد: افتخار من این است که در کنار بارگاه ائمه اطهار(ع) در کربلا و نجف اشرف شهید شوم سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است سیاست امام خامنه‌ای سیاست الهی است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در ی... دكتر تيجاني : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود دکتر تیجانی : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود به گزارش پایگاه بقیع به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، دكتر محمد تيجاني سماوي را بسياري در ايران و جهان اسلام با كتاب «ثم اهتديت» مي‌شناسند؛ كتابي كه بسيار مورد علاقه و توجه خوانندگان از جمله رهبر انقلاب قرار گرفت. تيجاني خود دراين‌باره مي‌گويد: «ايشان (رهبر انقلاب) كتاب «ثم اهتديت» را ستايش نمودند و گفتند اين كتاب، كتاب تو نيست بلكه نسيمي از بركات اهل بيت (ع) است.» به مناسبت هفته وحدت به سراغ اين نويسنده و پژوهشگر مسائل اسلامي رفتيم تا درباره موضوع وحدت و مسائل جهان اسلام به گفت‌وگو بپردازيم: خدمتگذاري دكتر تيجاني در حرم حسيني(ع) خدمتگذاری دکتر تیجانی در حرم حسینی(ع) حجت الاسلام دکتر سید محمد تیجانی سماوی» نویسنده و متفکر تونسی است که پس از زیارت عتبات مقدسه عراق به خدمتگزاری در مرقد شریف امام حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام مشغول شد. چهل حديث « تربيت كودك و نوجوان » چهل حديث قهر كن، ولى طولش نده شخصى مى گويد: از دست فرزندم نزد امام كاظم عليه السلام شكايت كردم. حضرت به من فرمودند: لاتَضْـرِبْهُ وَاهْجُـرْهُ وَلاتـُطِلْ. حضرت به من فرمودند: او را كتك نزن و با وى قهر كن، اما آن را طولانى نكن. اقدامات تروريستهاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي اقدامات تروریستهای سوریه نتیجه فتواهای وهابی است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ه... فعاليت شيعيان درعربستان فعالیت شیعیان درعربستان اساسا نقطه آغاز تشیع در جهان اسلام حجاز و به‌طور مشخص مدینه منوره بوده است كه گروهی از صحابه پیامبر(ص) همچون ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و ...