دکتر محمد تيجاني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • اهل بيت كليد مشكلها  
 • نویسنده :  
 • دكتر تيجاني  
 • تعداد بازدید :  
 • 823  
 •  فهرست کتاب
 • ايا اسلام پيشرفت را مى پذيرد؟
  آرى ! اسلام نه تنها با پيشرفت مخالف نيست كه خود عين پيشرفت وترقى ومدنيت است .
  اسلام , والاترين مطلبى است كه بشريت از آغاز تكوين , به آن دست يافته است .
  در قـرآن كـريـم آيـات زيـادى وجـود دارد كـه دانـش ودانش خواهى را تشويق مى كند واز انسان مى خواهد كه عقل وخردش را براى رسيدن به تمام مراحل والاى زندگى به كار بگيرد, حتى اگر رسيدن به فضاى خارجى باشد خداى سبحان مى فرمايد ((اى گروه جن وانس , اگر توانستيد از مرزهاى آسمان ها, وزمين فراتررويد, پس برويد)) .
  خـداى مـتـعال در آيه ديگرى انسان را برترى بر ساير مخلوقات بخشيده وبه او مى فهماند كه تمام كائنات وآفريدگان در خدمت اوست مى فرمايد ((خداوند دريارا مسخر شما قرار داد تا به امر او كشتى ها در آن حركت كنند وشما از فضل وكرمش بـهـره بـريد (تجارت كنيد) وشكر گزار نعمتش باشيدوهر چه در آسمان ها وزمين است براى شما مـسـخـر گردانيد ودر خدمت شماقرار داد, واين همه نعمتهاى اواست ودر اينها آياتى است براى انديشمندان )) .
  وفرمود ((آيا نمى بينيد كه خداوند آنچه در آسمان ها وزمين است , همه را دراختيار ودسترس شما قرار داد ونـعـمتهاى ظاهرى وباطنيش را براى شما فراهم ساخت , با اين حال , بعضى ها درباره خدا مجادله مى كنند, بدون هدايت ودانش وكتاب روشن )) .
  مـسلمانى كه در كتاب خدايش مى خواند به اينكه هر چه درآسمان هااست از افلاك وماه ها وبرج ها وكـهـكـشـان هـا وآفتاب هاوستاره ها وهر چه از هوا وابر وبرف وباران است وهر چه در زمين است از درياها, رودها, كوه ها, دشت ها, جنگل ها, درنده ها, حيوانات ,گنج ها, معدن ها, سنگ ها از جمادات وگـيـاهـان وهـمـه چـيـز در خـدمـت اواسـت , چگونه اينچنين مسلمانى دست بسته مى نشيند ومنتظرپيشرفت واختراع از غربى ها مى شود؟ اگر چنين كند, وظيفه خودراكنار گذاشته وارزش خويش را پايين آورده وزيانى بزرگ به اورسيده است , زيرا قرآنى كه از سوى خداوند نازل شده , همه چيز در آن وجود دارد وهيچ نقصى وكاستى در آن ديده نمى شود.
  ((ما در كتاب از بيان هيچ چيز فرو گذار نكرديم )) .
  ورسول خدا(ص ) نيز اورا تشويق وترغيب به فراگيرى دانش نموده وفرموده است ((زگهواره تا گور دانش بجوى )).
  بلكه اورا به بالاتر ووالاترين مقام نيز ترغيب نموده تا آنجا كه مى فرمايد ((اگر همت انسان به ما وراى عرش نيز تعلق گيرد, به آن خواهدرسيد)).
  پـس اسـلام , در زمينه علم ودانش وپيشرفت ومدنيت , بدون اندازه پيش رفته وهيچ وقفه اى براى آن قـائل نـيـست البته اگر نه اين بودكه ممكن است رشته مطلب طولانى شود واز انگيزه واقعى كـتـاب ,خـارج گـردد, كتابى مفصل در اين زمينه مى نوشتم وبرپژوهشگران است كه به كتابهاى محققانه ديگران در اين موضوع ,مراجعه كنند.
  ايـن مـطـلب پاسخ سئوالى است كه در آغاز مطرح شد واين درصورتى است كه مقصود از پيشرفت خـلاصـه شـود در پـيشرفت علمى وتكنيكى وهنرى در زمينه هاى صنعت واختراعهاى زيادى كه عـقـل هـاوخـانه هاى مردم را در اروپا وآمريكا وبويژه ژاپن فراگرفته ومسلمانان از آن غفلت دارند ومـى پندارند كه تمام اين پيشرفتهاى علمى واختراعهاى چشمگير از غير مسلمانان به وجود آمده واسلام , عامل عقب ماندگى آنان است !! خصوصا برخى از كمونيست ماب ها كه دين راافيون ملت ها مـى دانند واگر اينان واقعا انصاف داشتند مى دانستند كه دين اسلام , ملت هارا احيا كرده وبه قيام وپـيـشـرفـت وحـركـت دائم واداشـتـه اسـت , مـگـر نـه هـمـين اسلام بود كه ملتى ناچيزرا در جـزيـرة العرب داراى همه چيز كرد تا آنجا كه از همان سرزمين عقب افتاده , علم ودانش وپيشرفت ومدنيت واختراع وهدايت را به جهان صادر نمود تاآنجا كه برخى نوشتند: ((آفتاب اسلام وعرب بر اروپـا تـابـيـد)) واقراركردند به اينكه همين اعراب باديه نشين , پس از گرويدن به اسلام , درتمام زمينه هاى خير, پيشرفت داشتند ودر تمام اكتشاف ها واختراع ها,پيشگام بودند .
  وامـا اگـر مـقـصـود از پـيـشـرفت , همان پيشرفت جهان غرب وآمريكا در لباس ! وآزادى بى قيد وشـرطـاسـت تـا جـايـى كـه باشگاه هايى براى برهنگان , وهمجنس بازان ايجاد شده وبراى سگها وحـيـوانات ارث گذارده شده وهر روز پديده اى نو در ميكروژوپ ومينى ژوب ايجاد مى شود, وآن هـمـه فـسـاد اخـلاقى كه در تلويزيونهاى غربى از آنهاتبليغ مى شود, بى گمان اسلام به آن هيچ اقـرارى نـدارد ونـه تـنها با آن نمى سازد كه با قدرت بر آن تاخته ودر صدد بر اندازى تمام مظاهر فسادوتباهى اخلاقى است .
  لازم است اشاره اى هم به برخى رفتارهاى عجيب وغريب بعضى مسلمانان كنيم كه ادعاى تمسك بـه سنت پيامبررا دارند وخودرا((سلفى )) معرفى مى كنند, مثلا طرف را مى بينيم كه يك پيراهن بـلند ياپيراهن عربى (دشداشه ) كوتاه دربر كرده وريشش بر سينه اش آويزان شده وعصايى بدست گـرفـته كنار مسجد ايستاده , با چوب ((اراك ))مسواك مى كند, گاهى دندانهاى راست وگاهى دنـدانـهاى چپ را به اين سر وآن سر مى راند! گاهى هم آب دهان مى اندازد وگاهى فوت مى كند! سرش را بسته است واگر در خانه اورا برسر ميز غذا خورى دعوتش كنى , مخالفت مى كند وحتى با قـاشـق وچـنـگـال حاضر نيست غذا بخورد وبا دست غذا مى خورد,انگشت هارا هم مرتب مى ليسد ومى گويد: من مى خواهم به سيره رسول خدا عمل كنم !!.
  بـرخـى فراتر رفته , ضبط صوت يا بلند گورا در اذان منع كردندزيرا در زمان پيامبر وجود نداشته واين بدعت است !!.
  بـعـضـى هـا عـقب افتادگى را به اوج خود رسانده تا آنجا كه فكرمى كنند مى توانند مردم را به اين سـنـت هـا باز گردانند ولذا هر كس باصداى بلند بخندد, فورا سر او داد وفرياد مى كشند واورا از خـنـديـدن مـنع مى كنند, چرا كه پيامبر فقط تبسم مى كرده يا اگر كسى را ببينند كه روى شكم خوابيده با پا محكم به او مى زنند واز خواب بيدارش مى كنند كه چنين خوابى , خواب شيطان است .
  يـكـى از آنان را ديدم كه دختر خردسالش را كتك زد چرا با دست راست به مهمان ها, شربت تعارف نـكـرده , دخـتـرش را جـلو ديدگان مردم كتك مى زند واهانت مى كند كه به آنها بفهماند سنت را نگهدارى كرده است !!.
  اين چه سنتى است كه مردم را متنفر ومنزجر مى سازد, بويژه اگردر محيطهاى غربى وجلوى روى دشـمنان اسلام انجام پذيرد, بى گمان به جاى اينكه آنهارا بسوى اسلام سوق دهد وصورتى روشن وبا فروغ از اسلام جلوه دهد ومردم را به اسلام فراخواند, آنان را با چنين رفتارهاى زشت وناروايى از اسلام چنان متنفر مى سازد كه هيچ تبليغى ديگر مؤثر نخواهد افتاد.
  ايـنـهـا نمى دانند كه اگر رسول خدا(ص ) در آن روز چوب ((اراك ))را به عنوان مسواك استعمال كـرده وآن را براى نظافت وپاكيزگى دندان ها به كار برده است , به خاطر اين است كه در آن زمان , مـسـواك كـنـونـى وخـمـير دندان هاى گوناگون وجود نداشته واين دليل بالاترين پيشرفت آن حـضـرت اسـت كه در آن زمان آنقدر به تميزى دندان ها,اهميت مى داده ومردم را دعوت به پاكى وپـاكـيـزگـى مـى نموده است ولى آنها به اين سخنان قانع نمى شوند واستدلال مى كنند به اينكه چـوب ((اراك )) از تمام اكتشافهاى نوين بالاتراست زيرا در آن املاح مخصوصى وجود دارد وو اگر راجـع بـه پـيشرفتهايى كه در اين زمينه شده وموادى اختراع شده كه دهان ودندان را ضد عفونى مى كند وبسيار تميز كننده ومفيداست , به آنها بگويى باز هم آنها همان چوب را برتر مى دانندوآن را بـه صورت غير بهداشتى در جيبشان مى گذارند وگاهى مى بينى كه رنگش ـ از خون دهانشان ـ قرمز شده ! وهمواره اين سخن رسول خدا(ص )را تكرار مى كنند كه فرمود ((اگـر نه اين بود كه نمى خواستم بر امتم سخت بگيرم , هرآينه آنان را مجبور مى كردم كه قبل از نماز واجب , مسواك كنند)).
  متاسفانه اينان از سنت پيامبر(ص ) چيزى بجز مسائل سطحى وظاهرى نمى دانند وهرگز به ابعاد روحى وعلمى سخنان رسول خداپى نبرده اند.
  بـهـرحـال , آنان كور كورانه به اين سخنان ورفتارها چسپيده اند,بى آنكه از روى درك , فهم وژرف نـگرى باشد, فقط سخنانى را كه ازپيشوايان وامامانشان شنيده اند تكرار مى كنند, حتى بسيارى از آنـان ازسـواد كمترى بر خوردارند وشايد صد درصد هم بى سواد باشند واگر به آنها اعتراض كنى , در پاسخ مى گويند كه پيامبر هم درس نخوانده است !!.
  پس آنان بايد شخصيتهاى مورد مباهات وافتخار دوران باشندچرا كه هم در سخنان وهم در ريخت وشكل ومضمون , پيرو پيامبرهستند!!!.
  يـك بار با برخى از آنان در مسجد عمر بن الخطاب پاريس بحث كردم وگفتم : شما واقعا متمسك به سنت پيامبر هستيد وهر چه نواست ,بدعت مى دانيد ومعتقديد كه بدترين چيزها نوترينشان است زيرا هرجديدى بدعت است وهر بدعتى گمراهى است وهر گمراهى دردوزخ ‌است ؟.
  گفتند: آرى ! همينطوراست .
  گفتم : پس چرا روى ((موكت )) نماز مى خوانيد با اينكه اين ازفرشهاى مصنوعى جديدى است كه از كـشـورهـاى غـربـى بـه ما رسيده ومعلوم نيست از چه موادى ساخته شده ؟ وآنچه قطعى است اين است كه پيامبر روى ((موكت )) هرگز نماز نخوانده واصلا آن رانمى شناخته است !.
  بـرخـى پـاسـخ گـفتند: ما در كشورهاى غربى زندگى مى كنيم وحكم ما حكم ((مضطر))است وچنانچه در فقه آمده , ((ضرورتها,حرامهارا جايز مى كند)).
  گـفـتـم : چـه ضـرورتى ؟ شما مى توانيد اين موكت هارا برداريدوروى زمين نماز بخوانيد چنانكه پيامبر نيز روى زمين نمازمى خوانده است يا اينكه حداقل براى جاى سجودتان سنگ بگذاريد؟.
  امام جماعتشان با مسخره روى به من كرده گفت

  • تعداد رکورد ها : 49
  اهل بیت
   
   
   
   
  تازه ترین ها
   
  سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در یکی از شعبه‌های دانشگاه زیتونه گذراند و پس از استقلال تونس و به مدارس فرانسوی عربی رفت و نهایتاً مدارج دبیرستان پیش‌دانشگاهی را گذراند. اقدامات تروريست‌هاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ها ریشه گرفته است، تاریخ وهابی‌ها مملو از این اقدامات است. دعاي روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه مبارک رمضان دعاى روز اول ماه مبارك رمضانبسم الله الرحمن الرحیم اللهمَ  اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا ع... اعمال شب و روز نيمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان دعا و نیایش شب نیمه شعبان، شب بسیار مباركى است. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است كه از امام محمدباقر علیه‌السلام در مورد فضیلت شب نیمه شعبان سؤال شد؛ امام فرمود آن شب بعد از لیلة القدر... امام خامنه اي رهبر بيداري اسلامي است مصاحبه با خبرگزاری مشرق تيجاني: امام خامنه‌اي رهبر بيداري اسلامي است  همه دانشمندان و علماي فرزانه اسلام كه اسلام صحيح و قرآني و اسلام بر پايه سنت نبوي را نمايندگي مي‌كنند، بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه رهبري امت اسلامي با اي... بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا كرد بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد استاد دانشگاه سوربون فرانسه گفت: بايد جهانيان را با معارف بسيار پربار اهل بيت(ع) و از جمله فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد. "دکتر محمد تيجاني سماوي" روز سه شنبه در ادامه همايش چهار روزه "غدير محور وحدت مسلمين" در مشهد افزود: بايد با بهره ... محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان پرسش: آيا حقيقت دارد كه شيعيان و مخصوصاً ايرانيان على(عليه السلام) را بالاتر از پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله)مى دانند و حتى او را خدا مى خوانند!؟ و نيز برخى معتقدند كه جبرئيل اشتباهاً وحى را به محمد(صلى الله عليه وآله) نازل كرده، در صورتى كه ماموريت جبرئيل، رساندن وحى به على(عليه السلام) بوده است؟ دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع پرسش: چرا ايرانيان توجه خاصى به تشيع دارند؟ پاسخ: بعد از فتح ايران به دست قواى مسلمين، ايرانيان آزادى نسبى داشتند و اكراه و اجبارى هم در پذيرش دين مقدس اسلام نداشتند. ولى بر اثر معاشرت با مسلمين، به حقانيت اسلام پى بردند و دين چندين هزار ساله خود را، ناقص تشخيص داده و به اسلام گرويدند...... قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) آيا مذهب شيعه يك مذهب سياسى است كه به دست عبدالله بن سباى يهودى در زمان عثمان ـ خليفه سوم ـ ابداع شد، سپس ايرانيان كه با عربها سابقه بدى داشتند با اين سلاح در مقابل اعراب مسلمان ايستادند. آنگاه تشيع در زمان ديالمه تقويت گرديد و سپس در زمان صفويه مذهب رسمى ايران شد. در صورتى كه در زمان نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) نامى از شيعه وجود نداشته است؟ پاسخ: اولاً بايد گفت كه از ديد شيعيان، عبدالله بن سبأ(1) يك يهودى و ملعون است و در اخبار شيعه از وى مذمت بسيار شده است. ثانياً شيعه يك حزب سياسى نيست كه در زمان خلافت عثمان درست شده باشد، بلكه...... اذكار ماه شعبان اذکار ماه شعبان در کل این ماه هزار بار ذکر « لا اِلهَ اِلا اللهُ وَلا نَعْبُدُ اِلاّ اِیّاهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدّینَ وَ لَوُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » را كه ثواب بسیار دارد؛ گفته شود. هر روز هفتاد مرتبه ذکر « اَسْتَغْفِرُاللهَ الَّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ الْحَىُّ الْقَیّوُمُ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ» گفته شود..... چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چون شهادت حضرت، در آغاز زمان شكل گيرى قدرت معاويه و طغيان بنى اميه و حضور ساير گروه هاى زخم خورده ناكثين و قاسطين و مارقين اتفاق افتاد، آن بزرگوار وصيت نمود كه جسدش را شبانه دفن نمايند و حتى علامتى بر روى آن نگذارند. .... اهل سنت واقعي در چند خط اهل سنت واقعی در چند خط بيشتر علما و امامان اهل سنت، ايراني بوده‌اند و نه تنها شيعه نبوده بلکه تعصّب شديدي ضدّ شيعه و شيعيان ابراز داشته‌اند. کافي است بدانيم بزرگ‌ترين مفسّر آنها که زمخشري است ايراني مي‌باشد و بزرگ‌ترين محدثين آنها بخاري و... رهبري ايران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد  دکتر تیجانی: رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد دکترمحمد تیجانی السماوی، محقق شیعه و نویسنده کتاب آن گاه هدایت شدم، در گفت و گوِی با خبرگزاری رسا، ابراز داشت: علاقه من به رهبر امت اسلامی، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، علاقه ای است ک... انتقاد دكتر تيجاني از فتواهاي تكفيري بر ضد شيعيان انتقاد دکتر تیجانی از فتواهای تکفیری بر ضد شیعیان کتر تیجانی با ابراز تاسف از صدور فتواهای تکفیری از سوی علمای وهابی، آن را محکوم کرد. وی در مصاحبه با پایگاه خبری "نون"، با اشاره به اوضاع نامناسب امنیتی در شهرهای عراق تاکید کرد: افتخار من این است که در کنار بارگاه ائمه اطهار(ع) در کربلا و نجف اشرف شهید شوم سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است سیاست امام خامنه‌ای سیاست الهی است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در ی... دكتر تيجاني : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود دکتر تیجانی : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود به گزارش پایگاه بقیع به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، دكتر محمد تيجاني سماوي را بسياري در ايران و جهان اسلام با كتاب «ثم اهتديت» مي‌شناسند؛ كتابي كه بسيار مورد علاقه و توجه خوانندگان از جمله رهبر انقلاب قرار گرفت. تيجاني خود دراين‌باره مي‌گويد: «ايشان (رهبر انقلاب) كتاب «ثم اهتديت» را ستايش نمودند و گفتند اين كتاب، كتاب تو نيست بلكه نسيمي از بركات اهل بيت (ع) است.» به مناسبت هفته وحدت به سراغ اين نويسنده و پژوهشگر مسائل اسلامي رفتيم تا درباره موضوع وحدت و مسائل جهان اسلام به گفت‌وگو بپردازيم: خدمتگذاري دكتر تيجاني در حرم حسيني(ع) خدمتگذاری دکتر تیجانی در حرم حسینی(ع) حجت الاسلام دکتر سید محمد تیجانی سماوی» نویسنده و متفکر تونسی است که پس از زیارت عتبات مقدسه عراق به خدمتگزاری در مرقد شریف امام حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام مشغول شد. چهل حديث « تربيت كودك و نوجوان » چهل حديث قهر كن، ولى طولش نده شخصى مى گويد: از دست فرزندم نزد امام كاظم عليه السلام شكايت كردم. حضرت به من فرمودند: لاتَضْـرِبْهُ وَاهْجُـرْهُ وَلاتـُطِلْ. حضرت به من فرمودند: او را كتك نزن و با وى قهر كن، اما آن را طولانى نكن. اقدامات تروريستهاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي اقدامات تروریستهای سوریه نتیجه فتواهای وهابی است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ه... فعاليت شيعيان درعربستان فعالیت شیعیان درعربستان اساسا نقطه آغاز تشیع در جهان اسلام حجاز و به‌طور مشخص مدینه منوره بوده است كه گروهی از صحابه پیامبر(ص) همچون ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و ...