دکتر محمد تيجاني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • اهل بيت كليد مشكلها  
 • نویسنده :  
 • دكتر تيجاني  
 • تعداد بازدید :  
 • 823  
 •  فهرست کتاب
 • از وقـتـى كـه وارد مـسجد شدى فهميدم كه تو شيعه اى چون براى جاى سجودت يك كاغذ قرار دادى .
  گفتم : مگر اشكالى دارد؟ آيا مى توانى با همان سنت صحيحى كه شعارش را بلند مى كنيد, مرا قانع سازى ؟.
  گـفت : مارا از بحث كردن , خصوصا با شيعيان منع كرده اند ومااصلا حاضر نيستيم به حرفهاى تو گوش دهيم مارا دينمان وشمارادينتان كافى است !.
  ايـنـهـا خـاطـراتى بود كه بايد ياد آور مى شدم تا روشنفكران مسلمان بدانند كه سنت پيامبر هيچ مـخالفت ومعارضه اى با پيشرفت علمى وتكنولوژى ندارد وهرگز حرام نكرده ست كه انسان ـ چه مـردوچه زن ـ لباسى متناسب با خويش بپوشد, مهم اين است كه عورتش پوشانده ولباسش زننده نباشد وزنان حجابشان را حفظ كنند! چرا كه پيامبر فرمود ((خـداونـد بـه لـباسها وريخت ها وشكل وشمايل شماواموالتان نمى نگرد بلكه به قلوب واعمالتان نگاه مى كند)) .
  هـرگـز سـنت پيامبر باميز غذا خورى يا استفاده از قاشق وچنگال مخالف نيست ! مهم آن است كه انـسـان در خـوردن وآشـاميدن , ادب داشته باشد وهمراهانش تصور نكنند كه در يك نبرد حيوان مابانه با شكارش هست وريش وپشم او در خوردن وآشاميدن شريكش نباشند.
  سـنـت پيامبر هرگز مخالفتى ندارد با تميز كردن دهان ودندان توسط خمير داندان ومسواكهاى كنونى وهيچ معارضتى ندارد به اينكه بدن انسان پاك وتميز باشد وشخص مسلمان موهاى زير بغل وجـاهـاى ديگر بدنش را بتراشد وخودرا خوش بو ومعطر كند كه مردم از او متنفرنشوند ودر جيب پـيـراهـنـش دستمالى تميز باشد, واما آنها كه ادعاى دروغين پيروى از سنت دارند وبوى بدنشان خصوصا در تابستان حكايت از دورى آنها از حمام دارد وهمچنان كه در كنار خيابان راه مى رود در مـيان انگشتانش آب دهان مى اندازد وهر جا كه رسيد آب كثيف بينيش را مى اندازد, بدون اعتنا به مـردمـى كـه در آن جا راه مى روندودستش را با كنار جامه وپيراهنش تميز مى كندو اينان بخدا از سنت پيامبر دوردورند.
  سـنـت پيامبر هرگز ممانعتى ندارد كه به خاطر رساندن صداى اذان به مسلمانان , از دستگاه هاى نوين مانند بلندگو, مكروفون وضبطصوت استفاده شود وحتى هيچ مخالفتى ندارد با استفاده از ويديو درمساجد, براى پخش فيلمهاى اسلامى يا تدريس امور دينى در غيروقت نماز.
  سنت پيامبر ممانعتى ندارد با استفاده زنهاى مسلمان از نوارهاى بهداشتى وحرام نمى داند كه زنها به خاطر استفاده هاى مشروع , اتومبيل برانند يا در بازارها ومغازه ها بروند ولوازم زندگى خويش را خـريـدارى كنند فقط كافى است كه حجاب شرعى خودرا حفظ كنند ودامانشان ازحرام نگه دارند وبه نا محرم ننگرند چنانكه خداوند دستورش داده است .
  خلاصه سنت نبوى هرگز مخالف پيشرفت وترقى نيست , مادام كه در خدمت انسانيت است وبراى رفاه حال مردم وضع شده است وآنهارا از بيمارى ها مى رهاند وسعادت مى بخشد.
  ((بگو ـ اى پيامبر ـ چه كسى زينت خدارا كه براى بندگانش وضع كرده وروزى هاى خوب ونيكورا حرام گردانيده است ؟)) .
  آرى ! اسـلام حـرام گردانيده است هر چه پليدى , ناپاكى ونجاست است ومخالف است باآنچه فطرتا مـورد تـنـفـر انـسـان هـا مـى گـرددمـانـند بوهاى بد وناخن هاى كثيف وموهاى پليد ونجاست كـارى هـاوپـلـيـدى ها وپلشتى ها از اين روى وبه خاطر اينكه خداوند زيبااست وزيبايى هارا دوست مى دارد, ملاحظه مى كنيد كه هر انسان مؤمن ياحتى كافرى , وقتى مى خواهد از منزل خارج شود, خودرا مى آرايدوخوش بو مى سازد تا آنجا كه هيچ خانه اى را بدون آينه نمى يابى , پس اگر مردان به فـكر آرايش خود هستند, چرا آن را از زنها منع كنيم , بشرطآنكه از حدود ومرز اسلام خارج نشوند وجـلـوى نـا مـحرمان , آرايش كرده بيرون نيايند؟ ((الناس اعدا ما جهلوا))
  مردم نسبت به آنچه نمى دانند دشمنى مى ورزند يادم مى آيد در ايام جوانى , خوشم مى آمدكه روزهاى چهارشنبه , سـرمـه بـكـشـم وعـلـى رغـم اينكه تمام كتابهاى حديث , روايت مى كنند كه پيامبر(ص ) همواره ديـدگـانـش را سـرمـه مى كشيد وبر آن تشويق مى نمود, با اين حال , هر وقت , سرمه به ديدگانم مـى مـالـيـدم , زن ومـرد نگاه هاى مخصوصى به من مى كردندوچشمك مى زدند, گويى , مرتكب گناه يا كار زشتى شده ام , تا سرانجام ناچار از اين سنت حسنه , چشم پوشيدم .
  برخى از اعراب باديه نشين گوشهاى پسران را نيز سوراخ ‌مى كنند وبرخى گوشواره ها در آنها فرو مـى كـنـنـد, وايـن نـزد بـعـضـى قـبـيله هاى عرب , شايع است ولى اگر در اين زمان ـ مثلاـ يك مـردفـرانـسـوى را ببينى كه در گوشش حلقه اى كرده است , تعجب مى كنى ومى گويى لابد آدم نـامـرد يـا هـرزه اى است , همچنين است اگر مردى را باموى بلند ببينيم , با اينكه در تاريخ به ثبت رسـيده است كه مردان , موهاى سررا مانند زن ها مى پروراندند, حتى برخى از صحابه نقل كرده اند كه رسول خدا(ص ) گيسو داشت
  بهرحال بايد سخن پيامبررا تكراركنيم كه مى فرمود ((خـداونـد هـرگـز بـه لـبـاس وريـخـت ظـاهـرتـان نـگاه نمى كند,بلكه به دلها ورفتارهايتان مى نگرد)) .
  واين سخن حضرتش كه فرمود ((خداى لعنت كند مردان زن صفت (مخنث ) وزنهايى كه متشبه به مردان اند)).
  ولـى درسـت نـيـسـت كه بسنده كنيم به وضعيت چهارده قرن پيش پيامبر (از نظر لباس وشكل وتمايل ) وبگوييم ديگر هر چه در اين زمينه , پيشرفت كرده بايد كنار گذارده شود!.
  خداوند از اين شدت ها وسختگيرى ها مبرااست چرا كه خودفرموده ((وخداوند هرگز در دين براى شما سختى وشدتى قرار نداده است )).
  وپيامبر نيز از اين وضعيت بدوراست كه خود مى فرمايد ((بر مردم آسان بگيريد وفشار نياوريد مردم را بشارت دهيد ومتنفر نسازيد)) .
  در خاتمه به تمام اين افراد سلفى ـ چه شيعى وچه سنى ـمى گوييم : هم بر خود فشار نياوريد وهم مـسـلـمـانـان را تـحت فشار قرارندهيد وآنان را از دين نرانيد واين سخن رسول خدارا از ياد نبريد كه فرمود ((هـمـانـا اگـر خـداونـد بـوسـيـله تو يك نفررا هدايت كرد,براى تو بهتراست از دنيا وهر چه در آن است )).
  ولى اگر مى خواهيد واقعا اصولى به معناى منفى آن باشيد, پس بايد بجاى اتومبيل وهواپيما وديگر وسـايـل روز مـره , بـر الاغ وقـاطـرسوار بشويد واين طرف وآن طرف برويد زيرا رسول خدا سوار الاغ وقـاطر مى شدند وهرگز سوار هواپيما واتومبيل نشدند, پس حال كه چنين نمى كنيد وهرگز نمى توانيد چنين باشيد, از خدا بترسيد وبيش ازاين با مردم , رفتار سخت وخشن نداشته باشيد وبا زبـان خـوش بـا آنـهـا بـرخـورد كـنـيـد واگـر نمى خواهيد پيشرفت كنيد, حد اقل عقب گرد نداشته باشيد.

  • تعداد رکورد ها : 49
  اهل بیت
   
   
   
   
  تازه ترین ها
   
  سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در یکی از شعبه‌های دانشگاه زیتونه گذراند و پس از استقلال تونس و به مدارس فرانسوی عربی رفت و نهایتاً مدارج دبیرستان پیش‌دانشگاهی را گذراند. اقدامات تروريست‌هاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ها ریشه گرفته است، تاریخ وهابی‌ها مملو از این اقدامات است. دعاي روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه مبارک رمضان دعاى روز اول ماه مبارك رمضانبسم الله الرحمن الرحیم اللهمَ  اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا ع... اعمال شب و روز نيمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان دعا و نیایش شب نیمه شعبان، شب بسیار مباركى است. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است كه از امام محمدباقر علیه‌السلام در مورد فضیلت شب نیمه شعبان سؤال شد؛ امام فرمود آن شب بعد از لیلة القدر... امام خامنه اي رهبر بيداري اسلامي است مصاحبه با خبرگزاری مشرق تيجاني: امام خامنه‌اي رهبر بيداري اسلامي است  همه دانشمندان و علماي فرزانه اسلام كه اسلام صحيح و قرآني و اسلام بر پايه سنت نبوي را نمايندگي مي‌كنند، بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه رهبري امت اسلامي با اي... بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا كرد بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد استاد دانشگاه سوربون فرانسه گفت: بايد جهانيان را با معارف بسيار پربار اهل بيت(ع) و از جمله فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد. "دکتر محمد تيجاني سماوي" روز سه شنبه در ادامه همايش چهار روزه "غدير محور وحدت مسلمين" در مشهد افزود: بايد با بهره ... محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان پرسش: آيا حقيقت دارد كه شيعيان و مخصوصاً ايرانيان على(عليه السلام) را بالاتر از پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله)مى دانند و حتى او را خدا مى خوانند!؟ و نيز برخى معتقدند كه جبرئيل اشتباهاً وحى را به محمد(صلى الله عليه وآله) نازل كرده، در صورتى كه ماموريت جبرئيل، رساندن وحى به على(عليه السلام) بوده است؟ دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع پرسش: چرا ايرانيان توجه خاصى به تشيع دارند؟ پاسخ: بعد از فتح ايران به دست قواى مسلمين، ايرانيان آزادى نسبى داشتند و اكراه و اجبارى هم در پذيرش دين مقدس اسلام نداشتند. ولى بر اثر معاشرت با مسلمين، به حقانيت اسلام پى بردند و دين چندين هزار ساله خود را، ناقص تشخيص داده و به اسلام گرويدند...... قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) آيا مذهب شيعه يك مذهب سياسى است كه به دست عبدالله بن سباى يهودى در زمان عثمان ـ خليفه سوم ـ ابداع شد، سپس ايرانيان كه با عربها سابقه بدى داشتند با اين سلاح در مقابل اعراب مسلمان ايستادند. آنگاه تشيع در زمان ديالمه تقويت گرديد و سپس در زمان صفويه مذهب رسمى ايران شد. در صورتى كه در زمان نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) نامى از شيعه وجود نداشته است؟ پاسخ: اولاً بايد گفت كه از ديد شيعيان، عبدالله بن سبأ(1) يك يهودى و ملعون است و در اخبار شيعه از وى مذمت بسيار شده است. ثانياً شيعه يك حزب سياسى نيست كه در زمان خلافت عثمان درست شده باشد، بلكه...... اذكار ماه شعبان اذکار ماه شعبان در کل این ماه هزار بار ذکر « لا اِلهَ اِلا اللهُ وَلا نَعْبُدُ اِلاّ اِیّاهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدّینَ وَ لَوُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » را كه ثواب بسیار دارد؛ گفته شود. هر روز هفتاد مرتبه ذکر « اَسْتَغْفِرُاللهَ الَّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ الْحَىُّ الْقَیّوُمُ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ» گفته شود..... چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چون شهادت حضرت، در آغاز زمان شكل گيرى قدرت معاويه و طغيان بنى اميه و حضور ساير گروه هاى زخم خورده ناكثين و قاسطين و مارقين اتفاق افتاد، آن بزرگوار وصيت نمود كه جسدش را شبانه دفن نمايند و حتى علامتى بر روى آن نگذارند. .... اهل سنت واقعي در چند خط اهل سنت واقعی در چند خط بيشتر علما و امامان اهل سنت، ايراني بوده‌اند و نه تنها شيعه نبوده بلکه تعصّب شديدي ضدّ شيعه و شيعيان ابراز داشته‌اند. کافي است بدانيم بزرگ‌ترين مفسّر آنها که زمخشري است ايراني مي‌باشد و بزرگ‌ترين محدثين آنها بخاري و... رهبري ايران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد  دکتر تیجانی: رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد دکترمحمد تیجانی السماوی، محقق شیعه و نویسنده کتاب آن گاه هدایت شدم، در گفت و گوِی با خبرگزاری رسا، ابراز داشت: علاقه من به رهبر امت اسلامی، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، علاقه ای است ک... انتقاد دكتر تيجاني از فتواهاي تكفيري بر ضد شيعيان انتقاد دکتر تیجانی از فتواهای تکفیری بر ضد شیعیان کتر تیجانی با ابراز تاسف از صدور فتواهای تکفیری از سوی علمای وهابی، آن را محکوم کرد. وی در مصاحبه با پایگاه خبری "نون"، با اشاره به اوضاع نامناسب امنیتی در شهرهای عراق تاکید کرد: افتخار من این است که در کنار بارگاه ائمه اطهار(ع) در کربلا و نجف اشرف شهید شوم سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است سیاست امام خامنه‌ای سیاست الهی است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در ی... دكتر تيجاني : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود دکتر تیجانی : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود به گزارش پایگاه بقیع به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، دكتر محمد تيجاني سماوي را بسياري در ايران و جهان اسلام با كتاب «ثم اهتديت» مي‌شناسند؛ كتابي كه بسيار مورد علاقه و توجه خوانندگان از جمله رهبر انقلاب قرار گرفت. تيجاني خود دراين‌باره مي‌گويد: «ايشان (رهبر انقلاب) كتاب «ثم اهتديت» را ستايش نمودند و گفتند اين كتاب، كتاب تو نيست بلكه نسيمي از بركات اهل بيت (ع) است.» به مناسبت هفته وحدت به سراغ اين نويسنده و پژوهشگر مسائل اسلامي رفتيم تا درباره موضوع وحدت و مسائل جهان اسلام به گفت‌وگو بپردازيم: خدمتگذاري دكتر تيجاني در حرم حسيني(ع) خدمتگذاری دکتر تیجانی در حرم حسینی(ع) حجت الاسلام دکتر سید محمد تیجانی سماوی» نویسنده و متفکر تونسی است که پس از زیارت عتبات مقدسه عراق به خدمتگزاری در مرقد شریف امام حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام مشغول شد. چهل حديث « تربيت كودك و نوجوان » چهل حديث قهر كن، ولى طولش نده شخصى مى گويد: از دست فرزندم نزد امام كاظم عليه السلام شكايت كردم. حضرت به من فرمودند: لاتَضْـرِبْهُ وَاهْجُـرْهُ وَلاتـُطِلْ. حضرت به من فرمودند: او را كتك نزن و با وى قهر كن، اما آن را طولانى نكن. اقدامات تروريستهاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي اقدامات تروریستهای سوریه نتیجه فتواهای وهابی است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ه... فعاليت شيعيان درعربستان فعالیت شیعیان درعربستان اساسا نقطه آغاز تشیع در جهان اسلام حجاز و به‌طور مشخص مدینه منوره بوده است كه گروهی از صحابه پیامبر(ص) همچون ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و ...