دکتر محمد تيجاني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • اهل بيت كليد مشكلها  
 • نویسنده :  
 • دكتر تيجاني  
 • تعداد بازدید :  
 • 864  
 •  فهرست کتاب
 •  

  اهل بيت كليد مشكل ها
  دكتر تيجانى

  ________________________________________
  مقدمه مترجم
  بسم اللّه الرحمن الرحيم .
  كتاب جديد دكتر تيجانى (كل الحلول عند آل الرسول ) را نديده بودم واز آن هيچ شناختى نداشتم تـا اينكه چندى پيش يك نفر كه ادعاى فضل مى كرد, نزد من آمد وگفت : فلانى ! چرا اينقدر دكتر تـيجانى راتاييد كرديد وكتابهايش را ترجمه نموديد واز او يك شخصيت استثنائى ساختيد؟ گفتم : بـراى اينكه او واقعا شخصيتى استثنائى است او تمام عمر پر بركتش را در خدمت هدفش قرار داده وبا تمام توان از ولايت وامامت اهل بيت عليهم السلام دفاع مى كند وپيوسته در اين راستامى نويسد, سـخـنرانى مى كند واز هر راه ممكن براى اعلاى ((كلمة اللّه ))تبليغ مى نمايد وبه نظر من او مؤيد من عند اللّه است چرا از او تبليغ ‌نكنيم ؟ وچرا كتابهايش را به فارسى برنگردانيم ؟ مگر چه شده است ؟.
  او كـه بـه نظر مى رسيد كشف جديدى كرده , لبخند مخصوصى زدوگفت : حق دارى ! تو كه خبر نـدارى ! او اخيرا تغيير مذهب داده است !!او چنانكه خودش در كتاب ((آنگاه هدايت شدم )) نوشته , بـر يك مذهب استوار نمى ماند وهمواره درپى تجديداست ! واينك متاسفانه برگشته وبه مذهب آبا واجدادش گرويده وماهيت خودرا روشن ساخته است !!.
  با تعجب وشگفتى بى سابقه اى به او گفتم : شما مطمئن هستيد؟ومگر چنين چيزى مى شود؟ او با كـتابهايش همواره دارد شق القمرمى كند ومردم را گروه گروه به مذهب حق سوق مى دهد, آن وقت خودش از اهل بيت روى بر مى گرداند؟! مگر چنين چيزى امكان پذيراست ؟.
  گفت : كتاب اخيرش را خوانده ايد؟.
  گفتم : كدام كتاب ؟.
  گـفت : كتابى را تازگى منتشر كرده كه در آن , مذهب تشيع را زيرسؤال برده ودفاع از اهل سنت نموده است .
  من كه اين سخنان را هرگز نمى توانستم باور كنم , دگر بار باتعجب زيادترى گفتم : چه كتابى ؟.
  گفت : كتاب ((كل الحلول عند آل الرسول )) ـ يعنى : تمام راه حل ها نزداهل بيت پيامبراست .
  گفتم : احسنت ! راحتم كردى ! ولى آيا شما خودتان هم اين كتاب را خوانده ايد؟.
  گفت : آرى , من خودم .
  سخنش را قطع كردم وگفتم : پس حتما نفهميده ايد چه نوشته است ؟.
  از نـام كـتـاب مـعلوم مى شود, او در تشيعش استوارتز وپابرجاترشده , چرا كه تا كنون مذهب اهل بـيـت را به طور كلى مى پذيرفت ولى اكنون مى گويد تمام راه حل ها نزد آنان است وتنها اهل بيت هـستند كه مى توانند مشكلات زندگى دنيا وآخرت ما را حل كنند مگر نه همينطوراست ؟ من كه كـتاب را نديده ام واز آن چيزى نشنيده ام ولى ازاسمش معلوم شد كه اين بار ابتكار ديگرى از دكتر تيجانى است درمعرفى بهتر وبيشتر اهل بيت وقطعا دفاع بى چون وچرا از مكتب افتخار آميز ولايت وامامت .
  گـفـت : صـبـر كن تا سخنم تمام شود! او در اين كتاب نسبت به مسائل مختلفى اعتراض كرده از جمله سبك عزادارى شيعيان وشهادت ثالثه در اذان .
  گـفـتـم : نـه تـنـهـا او كه من هم طى مقالات زيادى به روش ونحوه عزادارى اعتراض مى كردم ومـى گـفتم بايد سبك وروش ما در عزادارى همان روش وسنت اهل بيت باشد كه مجالس عزارا بـرپـا مـى نـمودندوذكر مصيبت مى كردند ومى گريستند مردم را به گريه يا تباكى وامى داشتند وخـطـبـا وشـعـرارا وادار به يادآورى وخواندن مصايب سيدالشهدا عليه السلام مى نمودند وبر آن پيوسته تاكيد مى كردندوهدف واقعى وانگيزه اصلى , همان ولايت وتاكيد بر آن بود.
  وامـا شـهادت ثالثه در اذان , تمام علما ـ بدون استثنا ـ آن را جزاذان نمى دانند, گواينكه برخى از گـذشـتـگـان , از آن نهى نموده ومبطل اذان به حساب مى آوردند ولى امروز چون به صورت يك شعار براى تشيع در آمده است , به نظر من بايد آن را ترويج كنند اما نه به عنوان جزئيت ـ كه صحيح نـيـسـت ـ بـلـكـه فـقـط براى تيمن وتبرك , واگر كسى نگفت مرتكب گناهى نشده است واذان واقـامـه اش هـم باطل نمى باشدچرا شما ـ كه به نظر خودتان مرد فهميده اى هستيد وادعاى فضل داريد ـ عوامانه شعار مى دهيد!؟.
  چـرا ايـن اعـتـراض را بـه بـرخى علماى بزرگ تشيع كه در گذشته آمدند وشهادت ثالثه را حرام مى دانستند, نمى كنيد؟ گويا ديوارى كوتاهتر از ديوار ايشان پيدا نكرده ايد, واورا تخطئه مى كنيد؟ تازه اگرهم اشتباه كرده است چرا آن همه كارهاى مثبت وارزنده اش را ناديده مى گيريد؟ ام على قلوب اقفالها!.
  وانـگـهـى سـاير مطالب كتاب را بخوانيد من گمان نمى كنم چيزى جز تاييد مذهب ودفاع از خط مقدس اهل بيت عصمت وطهارت عليهم السلام , در آن باشد ولى به هر حال فرصتى شد كه دنبال كـتـاب بروم وآن را بخوانم ودر موردش تصميم بگيرم واگر جالب بود ـ كه قطعا جالب است ـ آن را تـرجمه كنم تا مسلمانان اين مرز وبوم نيز از آن بهره ببرند واستفاده كنند وثوابش را نثار روح پاك پدر ومادرم كنم كه مرا با اين خط آشنا ساختند واز كودكى بذر ولاى على را در جان ودلم كاشتند.
  آن مـؤمـن كه از سخنانم چندان خوشش نيامده بود, خدا حافظى كرد ورفت من هم فورا از برادر گـرامـى ام جـنـاب حجة الاسلام حاج سيدحبيب اللّه موسوى درخواست كردم اين كتاب را تهيه كنند چند روز بعدكتاب به دستم رسيد, بدون وقفه آن را مطالعه كردم ومانند ساير كتابهاى دكتر تـيـجانى سودمند, مفيد وشايان تقدير يافتم كتابى است بس ارجمندومقدس , زيرا بيش از پيش از مـكـتـب اهـل بـيـت عـليهم السلام دفاع كرده وتنها راه رهائى را در پيروى از تشيع دانسته است عـجـيـب اسـت كـه بـرخـى ـ يـا از روى نـادانـى ويـا به خاطر تبليغات مغرضانه بيگانگان ـ چند صفحه كتاب را مى خوانند وفورا حكم كلى عليه آن كرده وآن را مردودمى دانند, مانند همان كسى كـه ((لا تـقـربوا الصلاة ))را مى خواند و((وانتم سكارى )) را ناديده مى گيرد, يا ((كلوا واشربوا)) را مى خواند و((ولا تسرفوا)) رانمى بيند!.
  بـيـاييد جان وخرد خودرا داور قرار دهيد واين كتاب ارزشمندوجالب را ـ كه دست كمى از كتاب ((آنـگـاه هـدايـت شدم )) ندارد ـ با دقت مورد مطالعه قرار دهيد, تا متوجه شويد كه تنها تبليغات دشـمن است كه مى خواهد اين مرد خدارا بكوبد البته من نمى خواهم بگويم كه هيچ اشتباه ونقصى نـدارد, امـا قـطـعـا او در پـى تـقليد وپيروى صد در صد ازخاندان پاك پيامبراست وشايد گاهى تـنـدرويـهـائى داشته نه اينكه اشتباه متعمد باشد كه در مجموع , كتاب حاضر بسيار ارزنده وقابل تحسين وشايان تقدير وسپاس است .
  ايـن جـانـب ضمن ترجمه اين كتاب , در بعضى موارد پاورقى هاوحاشيه هاى ايشان را كه از مطالب خـوب وجـالـبى برخوردار بود, جزمتن قرار دادم وبرخى پاورقى هارا كه اضافى يا تكرارى يافتم از قـلم انداختم , كه اميداست مورد توجه برادران وخواهران علاقمند به اهل بيت عليهم السلام , قرار گـيرد وعزيزانى كه در اثر پيروى از نياكان يادسترسى نداشتن به منابع اصيل يا به هر علت ديگر, از اهـل بـيـت فـاصله گرفته اند, با خواندن اين كتاب وساير كتابهاى استاد تيجانى وديگربزرگان وانـديشمندانى كه پس از استبصار, خودرا وقف مذهب ومكتب كرده اند مانند سعيد ايوب مصرى , احـمـد يعقوب اردنى , اسعد وحيد فلسطينى وصالح الوردانى مصرى , به آغوش باز وگرم خاندان پـاك ومـطـهـر رسـول خـدا ـ كـه درود بـى پـايـان بـر آنان باد ـ باز گردند تا در دنيا وعقبى رو سفيد,سرفراز ورستگار باشند.
  بـنـيـاد مـعارف اسلامى قم كه از آغاز با نيت پاك مرحوم آية اللّه حاج سيد عباس مهرى وبه انگيزه ترويج از مكتب واحياى آثاروبازنويسى تاريخ پر افتخار اسلام , تاسيس وپايه ريزى شده است , به فضل ولـطف الهى , باز هم توفيق يافت اين اثر شيرين وجذاب وخواندنى را در چارچوبى زيبا وهمه پسند, چاپ ومنتشر سازد, به اميد اينكه تا اندازه اى دين خودرا به اسلام ومسلمين اداكند.
  اين بنياد وتمام دست اندركاران آن كه براى تقرب به اللّه , پيوسته در تلاش وفعاليت بى وقفه اند, از حـضـرت ذى الـجـلال , خـاضـعـانه تمنادارند, آنان را در اين راه , بيش از پيش , توفيق بخشد واز دوستان وعزيزان خواننده نيز همچنان التماس دعا دارند واز آن همه لطف ومحبت بى دريغشان , از دل وجان سپاسگزارند, موفق وپيروزوسربلند باشيد.
  سيد محمد جواد مهرى .
  18 ذى حجة 1417.
  عيد غدير.

  مقدمه
  بسم اللّه الرحمن الرحيم .
  حمد وسپاس , اللّه را سزااست , همو كه پروردگارجهانيان است وبرترين درودها وزيباترين تحيت ها, تـقديم به آن برانگيخته شده از سوى پروردگار, او كه براى جهانيان رحمت است ,سرور ما وسالار مـا ابـوالـقـاسـم مـحمد بن عبداللّه (ص ), آخرين پيامبروفرستاده حق , وبه خاندان پاك ودودمان طاهرش , نشانه هاى هدايت وچراغهاى گمراهى , پيشوايان امت ونجات دهندگان ملت .
  بـارى ! خداوند به بركت محمد وآلش بر من منت نهاد ومرا به شناختن حق وا داشت , حقى كه پس از آن گـمـراهـى نـيست , ومرا شيرينى ميوه هايى كه از شش كتابم
  روييده شده بود, چشاند وهمانا اين كتابهابه خاطر شناساندن همان حق پنهان شده بود كه با فضل وكرم الهى , دراثر منتشر شدن آن كتابها, بسيارى از مؤمنين راستين جويندگان پاك نژاد, به مذهب عترت پاك گرويدند وجـز شـيـعـيـان اهـل بيت (ع )شدندوجز خداى متعال , هيچ كس عددشان را نمى داند (وما يعلم جـنـودربـك الا هو)
  , جز اينكه نامه هاى زيادى كه از هر سوى جهان به اينجانب در پاريس يا تونس مى رسد, بر اميدمان مى افزايد واطمينان حاصل مى كنيم كه فرج الهى نزديك است ووعده او حق است اينجاست كه اين آيه را زمزمه مى كنم كه مى فرمايد (ام حـسـبـتـم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباسا والضرا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللّه الا ان نصر اللّه قريب ) .
  آيا گمان كرده ايد كه مى توانيد وارد بهشت شويد بدون آزمايشهايى كه پيش از شما بر گذشتگان آمـد, هـمـان هـا كه گرفتار رنج ها ومحنت ها شدند وآنچنان به لرزه آمدند كه پيامبر وپيروانش از مـؤمـنـان ـ به درگاه الهى تضرع كرده ـ گفتندپس يارى خدا كى مى رسد؟ هان (بشارت ده به مؤمنان ) كه يارى خدا, نزديك است .
  از لابـلاى خـوانـدن آن نـامـه هـا, احـسـاس مـى كنم كه خير هرگز قطع نمى شود وحق همواره پيروزاست مى فرمايد (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ).
  ما همواره حق را بر باطل چيره مى سازيم تا باطل را سرنگون سازد وازبين ببرد.
  حال كه خداى سبحان , خود متعهد سرنگونى باطل شده است ,پس من هيچ ترديدى در اظهار آنچه مـعـتـقدم حق است , نخواهم داشت ,تا آن كه خداوند ميان من وآن خشك سران كژانديش داورى كند,همان ها كه از حق دورى مى جويند وجز آنچه به آن خوى گرفته اند,نمى پذيرند هر چند صد در صد باطل باشد, واز باطل نمى پرهيزند جزآنچه را نمى دانند, هر چند حق باشد.
  باز هم از خداوند براى آنها هدايت را آرزومندم , زيرا تنها اوست كه هر كس را بخواهد به سوى صراط مستقيم رهنمون مى سازد.
  من از اين روى كه با بسيارى از خوانندگان وجويندگان حق ـچه از راه نامه ها وچه در ديدارهاى مـسـتـقيم ويا هنگام سخنرانيهايم درفعاليتهاى گوناگون ـ مى جوشم وگرم مى گيرم , به اين مطلب پى بردم كه برخى هر چند نوشته هايم را حق مى دانند, باز هم اين سخن را تكرارمى كنند كه : مـا بـى نيازيم از بوجود آوردن چنين مشكلاتى كه شايد ضدوحدت مسلمانان باشد, آن هم در اين دوران كه شرق وغرب , دست به دست يكديگر داده اند كه مسلمانان را نابود سازند.
  ايـن سـخـنـشـان را تـا انـدازه اى مـعـقـول دانستم ونظرشان را پسنديدم ,زيرا تلاش مى كنند كه اخـتـلاف هـارا كـمـتر كرده وصفوف مسلمين را بهم پيوسته تر كنند, پس بايد نظرشان را پذيرفت ونـصـيـحـتـشـان را قـبـول كردواز آنان سپاسگزار شد اينجاست كه سخن اميرالمؤمنين (ع )را به يادمى آورم كه مى فرمايد ((وبايد از كارها آن را بيشتر دوست بدارى كه نه از حق بگذرد ونه فروماند وعدالت را فرا گيرتر بود ورعـيـت رادلـپـذيـرتر كه ناخشنودى همگان خشنودى نزديكان را بى اثر گرداند وخشم نزديكان خشنودى همگان را زيانى نرساند)).
  بنابراين , كتاب ((اهل بيت كليد مشكل ها))را در دسترس خوانندگان عزيز قرار مى دهم كه تلاش كـرده ام , در ايـن كـتـاب مـسائل حساسيت برانگيزى كه برخى از مردم را خشمناك مى سازد كنار گذارم , تا از حق دورى نجويند وانگيزه هدايتشان منتفى نگردد هر چند معتقدم روش حساسيت بر انـگـيزى كه روان آزاد مردان را به جوش وخروش وامى دارد, واز اين روش در كتابهاى گذشته ام استفاده كرده ام ,دست آوردهاى ارزشمند وشگفت آورى در بر داشت , ولى بهرحال اشكال ندارد كه روش نـرم ومـسـالـمـت آمـيـزرا اخـتـيار كنيم كه بسيارى ازمردم را قانع وراضى خواهد ساخت وبـى گـمـان نـتيجه اش شيرين ترولذت بخش تراست وبدينسان هر دو روش را دنبال كرده ام ودر ايـن ميان از قرآن كريم پيروى نموده ام كه با دو روش تطميع وهشدار,بهشت خواهان را به بهشت رهنمون مى سازد وترس كنندگان را ازدوزخ مى رهاند ماهم كه هرگز طمع نداريم به مقام بلند ووالاى اميرمؤمنان وپيشواى پرهيزكاران على بن ابى طالب (ع ) برسيم كه خدارا نه به طمع بهشت ونـه بـه تـرس از جـهنم , عبادت مى كرد واگر پرده ها بالامى رفت بر يقينش افزوده نمى شد, پس خـداى سـبـحان را از صميم قلب مى خوانيم كه رحمتش را شامل حال ما كند ومارا به درستكاران ملحق سازد.
  محمد تيجانى سماوى .

  • تعداد رکورد ها : 49
  اهل بیت
   
   
   
   
  تازه ترین ها
   
  سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در یکی از شعبه‌های دانشگاه زیتونه گذراند و پس از استقلال تونس و به مدارس فرانسوی عربی رفت و نهایتاً مدارج دبیرستان پیش‌دانشگاهی را گذراند. اقدامات تروريست‌هاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ها ریشه گرفته است، تاریخ وهابی‌ها مملو از این اقدامات است. دعاي روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه مبارک رمضان دعاى روز اول ماه مبارك رمضانبسم الله الرحمن الرحیم اللهمَ  اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا ع... اعمال شب و روز نيمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان دعا و نیایش شب نیمه شعبان، شب بسیار مباركى است. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است كه از امام محمدباقر علیه‌السلام در مورد فضیلت شب نیمه شعبان سؤال شد؛ امام فرمود آن شب بعد از لیلة القدر... امام خامنه اي رهبر بيداري اسلامي است مصاحبه با خبرگزاری مشرق تيجاني: امام خامنه‌اي رهبر بيداري اسلامي است  همه دانشمندان و علماي فرزانه اسلام كه اسلام صحيح و قرآني و اسلام بر پايه سنت نبوي را نمايندگي مي‌كنند، بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه رهبري امت اسلامي با اي... بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا كرد بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد استاد دانشگاه سوربون فرانسه گفت: بايد جهانيان را با معارف بسيار پربار اهل بيت(ع) و از جمله فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد. "دکتر محمد تيجاني سماوي" روز سه شنبه در ادامه همايش چهار روزه "غدير محور وحدت مسلمين" در مشهد افزود: بايد با بهره ... محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان پرسش: آيا حقيقت دارد كه شيعيان و مخصوصاً ايرانيان على(عليه السلام) را بالاتر از پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله)مى دانند و حتى او را خدا مى خوانند!؟ و نيز برخى معتقدند كه جبرئيل اشتباهاً وحى را به محمد(صلى الله عليه وآله) نازل كرده، در صورتى كه ماموريت جبرئيل، رساندن وحى به على(عليه السلام) بوده است؟ دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع پرسش: چرا ايرانيان توجه خاصى به تشيع دارند؟ پاسخ: بعد از فتح ايران به دست قواى مسلمين، ايرانيان آزادى نسبى داشتند و اكراه و اجبارى هم در پذيرش دين مقدس اسلام نداشتند. ولى بر اثر معاشرت با مسلمين، به حقانيت اسلام پى بردند و دين چندين هزار ساله خود را، ناقص تشخيص داده و به اسلام گرويدند...... قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) آيا مذهب شيعه يك مذهب سياسى است كه به دست عبدالله بن سباى يهودى در زمان عثمان ـ خليفه سوم ـ ابداع شد، سپس ايرانيان كه با عربها سابقه بدى داشتند با اين سلاح در مقابل اعراب مسلمان ايستادند. آنگاه تشيع در زمان ديالمه تقويت گرديد و سپس در زمان صفويه مذهب رسمى ايران شد. در صورتى كه در زمان نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) نامى از شيعه وجود نداشته است؟ پاسخ: اولاً بايد گفت كه از ديد شيعيان، عبدالله بن سبأ(1) يك يهودى و ملعون است و در اخبار شيعه از وى مذمت بسيار شده است. ثانياً شيعه يك حزب سياسى نيست كه در زمان خلافت عثمان درست شده باشد، بلكه...... اذكار ماه شعبان اذکار ماه شعبان در کل این ماه هزار بار ذکر « لا اِلهَ اِلا اللهُ وَلا نَعْبُدُ اِلاّ اِیّاهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدّینَ وَ لَوُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » را كه ثواب بسیار دارد؛ گفته شود. هر روز هفتاد مرتبه ذکر « اَسْتَغْفِرُاللهَ الَّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ الْحَىُّ الْقَیّوُمُ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ» گفته شود..... چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چون شهادت حضرت، در آغاز زمان شكل گيرى قدرت معاويه و طغيان بنى اميه و حضور ساير گروه هاى زخم خورده ناكثين و قاسطين و مارقين اتفاق افتاد، آن بزرگوار وصيت نمود كه جسدش را شبانه دفن نمايند و حتى علامتى بر روى آن نگذارند. .... اهل سنت واقعي در چند خط اهل سنت واقعی در چند خط بيشتر علما و امامان اهل سنت، ايراني بوده‌اند و نه تنها شيعه نبوده بلکه تعصّب شديدي ضدّ شيعه و شيعيان ابراز داشته‌اند. کافي است بدانيم بزرگ‌ترين مفسّر آنها که زمخشري است ايراني مي‌باشد و بزرگ‌ترين محدثين آنها بخاري و... رهبري ايران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد  دکتر تیجانی: رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد دکترمحمد تیجانی السماوی، محقق شیعه و نویسنده کتاب آن گاه هدایت شدم، در گفت و گوِی با خبرگزاری رسا، ابراز داشت: علاقه من به رهبر امت اسلامی، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، علاقه ای است ک... انتقاد دكتر تيجاني از فتواهاي تكفيري بر ضد شيعيان انتقاد دکتر تیجانی از فتواهای تکفیری بر ضد شیعیان کتر تیجانی با ابراز تاسف از صدور فتواهای تکفیری از سوی علمای وهابی، آن را محکوم کرد. وی در مصاحبه با پایگاه خبری "نون"، با اشاره به اوضاع نامناسب امنیتی در شهرهای عراق تاکید کرد: افتخار من این است که در کنار بارگاه ائمه اطهار(ع) در کربلا و نجف اشرف شهید شوم سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است سیاست امام خامنه‌ای سیاست الهی است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در ی... دكتر تيجاني : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود دکتر تیجانی : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود به گزارش پایگاه بقیع به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، دكتر محمد تيجاني سماوي را بسياري در ايران و جهان اسلام با كتاب «ثم اهتديت» مي‌شناسند؛ كتابي كه بسيار مورد علاقه و توجه خوانندگان از جمله رهبر انقلاب قرار گرفت. تيجاني خود دراين‌باره مي‌گويد: «ايشان (رهبر انقلاب) كتاب «ثم اهتديت» را ستايش نمودند و گفتند اين كتاب، كتاب تو نيست بلكه نسيمي از بركات اهل بيت (ع) است.» به مناسبت هفته وحدت به سراغ اين نويسنده و پژوهشگر مسائل اسلامي رفتيم تا درباره موضوع وحدت و مسائل جهان اسلام به گفت‌وگو بپردازيم: خدمتگذاري دكتر تيجاني در حرم حسيني(ع) خدمتگذاری دکتر تیجانی در حرم حسینی(ع) حجت الاسلام دکتر سید محمد تیجانی سماوی» نویسنده و متفکر تونسی است که پس از زیارت عتبات مقدسه عراق به خدمتگزاری در مرقد شریف امام حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام مشغول شد. چهل حديث « تربيت كودك و نوجوان » چهل حديث قهر كن، ولى طولش نده شخصى مى گويد: از دست فرزندم نزد امام كاظم عليه السلام شكايت كردم. حضرت به من فرمودند: لاتَضْـرِبْهُ وَاهْجُـرْهُ وَلاتـُطِلْ. حضرت به من فرمودند: او را كتك نزن و با وى قهر كن، اما آن را طولانى نكن. اقدامات تروريستهاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي اقدامات تروریستهای سوریه نتیجه فتواهای وهابی است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ه... فعاليت شيعيان درعربستان فعالیت شیعیان درعربستان اساسا نقطه آغاز تشیع در جهان اسلام حجاز و به‌طور مشخص مدینه منوره بوده است كه گروهی از صحابه پیامبر(ص) همچون ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و ...