دکتر محمد تيجاني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • انسان متمدن و شريعت آسان   
 • 1389-09-22 18:44:30  
 • تعداد بازدید : 22   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  انسان متمدن و شريعت آسان

  بدون ترديد,انگيزه وهدف اديان آسمانى كه از سوى خداى سبحان , تشريع شده ,.
  اولا: شناساندن پروردگارش به انسان ورهايى او از پرستش بت ها وانواع شرك وگمراهى است .
  ثـانـيـا: تـنـظيم زندگانى اجتماعى , اقتصادى وسياسى اسلام است واين اهداف در دو امر اساسى خلاصه مى شود 1 ـ ايمان .
  2 ـ عمل .

  وهرگاه گفته شود, ايمان وعمل , مقصود ايمان درست وعمل شايسته است , پس هر ايمان وعملى مـورد پـذيرش حق تعالى نيست ,چرا كه گاهى ممكن است انسان , عقايد گوناگونى را بپذيرد كه هـيـچ ربـطى به اسلام ندارد وشايد از پدران خود به ارث برده است وهر چنداگر درست هم باشد ممكن است تغيير پذيرد وعوض شود.
  خداى متعال مى فرمايد (وقـتـى بـه آنها گفته شد ايمان آوريد به آنچه خداوند نازل كرده , گفتند: ماايمان مى آوريم به آنـچـه بـر ما نازل شود ولى به ما وراى آن كافر مى شوند درحالى كه آن حق است وبر آنچه بر آنان نازل شده , صحه مى گذارد) .
  گـاهـى انـسـان كـارهـاى زيادى را انجام مى دهد, به خيال آنكه به نفع بشريت است در حالى كه كارهايش جز ضرر وزيان ندارد خداى سبحان مى فرمايد (واگـر بـه آنها گفته شود, در زمين فساد نكنيد, گويند: ما همانا مصلح هستيم هان ! آنها خود مفسد وتبهكارند ولى نمى دانند) .

  يا ممكن است انسان كارهاى شايسته اى انجام دهد كه براى بشريت بسيار ارزشمند ومفيد باشد ولى بـراى خـدا انجام نداده باشد,بلكه مقصودش ريا ومردم بوده است , اين اعمال شبيه سراب است كه ازدور, تـشـنـگان به خيال آب به سوى آن مى آيند ولى وقتى رسيدند,چيزى را نمى بينند خداوند فرمود (ومـا تـوجـه بـه اعـمـال آنـهـا كـرده (كـه اعـمـالى فاسد وبى خلوص است ) وآن اعمال را نابود مى سازيم) .

  واگر دين راهنماى انسان است كه بوسيله آن هدايت مى شودوپيشرفت مى كند زيرا از آغاز آفرينش هـر جـا انـسـان بـوده , دين هم وجود داشته است , وبوسيله تحقيقات وپژوهشهاى باستان شناسان نـيـزفـهـميده شده است كه انسانهاى نخستين بسيارى از اشيارا نمى دانستندوطى سالهاى سال پـى پـرده انـد ولـى از هـمان آغاز عبادتگاه داشته وبه همين معنى اشاره دارد سخن حق تعالى كه مى فرمايد (هـمـانـا نـخستين خانه اى كه براى مردم , قرار داده شد, خانه مباركى است كه در مكه مى باشد وبراى جهانيان مايه هدايت وراهنمايى است ).

  پس به طور يقين وجزم مى توانيم اعلام كنيم كه تمدن , عصاره اديان آسمانى است وبنابراين اصل , اسـلامـى كه بر محمد بن عبداللّه (ص ) نازل شد, پيشرفته ترين ووالاترين تمدن هااست كه انسانيت نمى تواند از آن پيشى بگيرد يا فراتر رود, بلكه پيوسته در رتبه نازل تر قرار دارد وبه آن وابسته است .

  وهـمـانـا ايـن قـرآن تحول شگرف براى انسان متمدن بوده كه مدت ها مصيبت هاى زيادى از كفر والـحاد ونبودن ارزشهاى والاى معنوى در اثر بى دينى , بر آن وارد آمده بود وبدينسان انسان امروز دنبال شخصيت وهويتش مى گشت كه تدريجا آن را در آغوش عقيده يافت خداوند مى فرمايد (پـس تو ـ اى پيامبر ـ پيوسته رو به دين پاك خدا آور, همان دينى كه فطرت الهى است ومردم بر آن آفـريده شده اند وهيچ تغييرى در آفرينش الهى نبوده است كه اين آيين استوار ومحكم خداست ولى بسيارى از مردم نمى دانند)

  آرى ! مـا امـروز شاهد بيدار باش بزرگ اسلامى در تمام زمينه هاچه در ميان روشنفكران وچه غير آنـهـا , هـسـتـيـم ومـى بـينيم كه تغييروتحول , همه ملت هارا با اختلاف رنگ ها ونژادهايشان در برگرفته است .

  در مـيـان مـلـل مـلحدى كه قائل به تئورى حقوق انسان هستندوآزادى هاى بى حد ومرزرا اعلام مـى كـنند, امروز مى بينيم كه عقب گردكرده اند ومثلا انسان را از مشروب خوارى , هنگام راندن اتـومبيل منع مى كنند, هر چند ادعا مى كنند كه دينشان آن را حلال دانسته وحضرت مسيح (ع ) ـ والعياذ باللّه ـ براى آنان مشروب ساخته است , زيرا حوادث رانندگى به سبب شرب خمر, زياد شده تا آنجا كه آمار نشان مى دهد,تنها در فرانسه , در اثرهمين تصادفهاى رانندگى ساليانه بيست هزار نفر كشته مى شوند.
  ومـا اگـر قـوانـيـنى را كه بالاترين تمدن ها در پيشرفته ترين كشورهابه آن رسيده اند, ورق بزنيم وآنـهـارا با قوانين اسلام , مورد مقايسه قراردهيم , اختلاف گسترده اى را مى يابيم كه مانند فاصله آسـمـان وزمين است كافى است نگاهى بيافكنيم به عهد نامه حضرت امير(ع ) به واليش مالك اشتر نـخـعـى كـه پـس از ولايـت دادن او بـر مـصـر بـرايـش نـوشت , تا پيشرفت مسلمانان را در تمام زمينه هادريابيم .

  پـژوهـشـگـرى كه اين پيمان نامه را مى نگرد, بى گمان در خلال خطهايش والاترين معانى تمدن بشرى را در مى يابد كه تاكنون تمدن قرن بيستم به آن نرسيده است .

  ايـن پـيـمان نامه ضمن اينكه تمام مسائل اجتماعى , اقتصادى ,سياسى وفرهنگى را شامل شده , از مسائل معنوى , عبادت ها, اخلاق ,پرورش روان ها وطبيعت هاى بشرى نيز فروگذارنكرده است .

  ومـن اگر اظهار تاسف مى كنم , به اين خاطراست كه بيشترمسلمانان , نهج البلاغه را به فراموشى سـپـرده انـد بـا اينكه اين كتاب ارزشمند, پر است از گنجهاى عرفانى وحقيقت هاى علمى , از آن طـرف شـتـابان به سوى ديگر كتابها ونوشته ها وتئوريهاى غربى روى مى آورند, به اين اميد كه در مسير تمدن دروغين قرار بگيرند, همان تمدنى كه جز نكبت ها ومصيبت ها وبدبختى ها چيزى براى جامعه هاوملت هاى مستضعف در بر نداشته است .

  واگـر بـه يـكـى از آنـان بـگويى : در اسلام وشخصيتهاى اسلامى ,الگويى نيكو براى تمام انسان ها وانـسـانـيـت اسـت , در پاسخت مى گويد:اگر اين حقيقت داشت , پس چرا مسلمانان عقب گرد كردند وديگران به پيش تاختند ومتمدن شدند.
  ايـنـهـا وامـثـال ايـنـها از ياد برده اند كه متاسفانه اسلام تنها به صورت يك تئورى در آمده واجرا نـمـى شـود, وبـيشترين شخصيتهايى كه مى خواستند آن را اجرا كنند, مورد هجوم قرار گرفتند, تبعيد شدند, ازشهر وديار رانده شدند, كشته شدند ويا از روى منبرها, مورد شتم ولعن ونفرين قرار گرفتند وآثار وكتابهايشان همچنان مجهول وپنهان مانده ومورد تهمت ها وتبليغات مغرضانه قرار گـرفـته است

  در حالى كه علماى غرب در آمريكا, آلمان وانگلستان بيشترين استفاده را از اسلام كردند ومسلمانان از اين معنى غفلت دارند.
  خداوند مى فرمايد (گـروهـى جانشينشان شدند كه نمازرا ضايع كرده ودنبال شهوت ها روانه شدند, اينان به زودى كيفر گمراهيشان را خواهند ديد).

  روزى يـكـى از آنـان بـه مـن گـفت : اگر مقصودت از شخصيتهاى اسلامى , امامان دوازده گانه اهـل بـيت است وچنانكه در كتابهايت آمده ,شيعيان امامت آنان را پذيرفته واز آنها پيروى كرده ودر امـور ديـن ودنياتقليدشان كردند, پس چرا شيعيان نيز مانند ساير مسلمانان پيشرفتى نكردند ودر هيچ دانش واختراعى پيشتاز نبودند؟.

  در پاسخش گفتم شـيعيان اماميه اى كه به دوازده امام ايمان آوردند, اينقدر اندك وكم بودند مانند يك نقطه سفيد در يك لباس سياه , وهمواره بر خود ازكشته شدن مى هراسيدند چرا كه در طى قرن هاى متمادى خـونـشـان رامباح دانسته ونواميسشان را هتك مى نمودند وتحت سخت ترين فشارها وشكنجه هاى روحى وجسمى قرار مى گرفتند.

  وبـى گـمـان كـسى كه چنين زندگانى داشته باشد, هرگز نمى تواندپيشرفت كند وترقى نمايد وپيوسته مشغول گرفتارى ها واندوه هاى خودش است كه هر آن منتظر كشته شدن است .

  بـر كـسـى پـوشـيده نيست كه اگر انسان فقير وگرسنه شد, فكرش قبل از هر چيز در پى كسب روزى اسـت كـه سـبـب بقا واستمرار زندگيش مى باشد, پس چگونه است اگر روزيش قطع شود وخودش وخاندانش ونزديكانش محتاج لقمه نانى باشند؟! ولى اگر وسائل رفاه وآسايش وزندگى خـوش براى انسان فراهم گردد, انديشه اش پرواز مى كند ولذامى بينى دولت ها براى دانشمندان , وزنـه وارزش ويـژه اى قـائل انـدووسـائل آسـايش را به تمام معنى برايشان آماده مى كنند وپولهاى زيادى در اين راه مصرف مى كنند وبودجه مخصوصى تعيين مى نمايندوآزمايشگاه ها ودستگاه هاى بـسـيـارى فـراهـم مـى كنند كه به آسانى ,تجربه هاى خودرا دنبال كنند, گذشته از اينكه كتابها وكـتابخانه هاى متعددى در خدمتشان قرار مى دهند واكتشافات ومقالات جديدراترجمه مى كنند ودر دسترسشان مى گذارند, پس چرا ديگر اختراع نكنند؟.

  با تمام اين احوال , وعلى رغم فقر وتنگدستى وقتل وشكنجه شيعيان , اينان در تمام زمينه هاى علم ودانـش , پيشقدم بوده اند زيرا درمكتب اهل بيت درس خوانده اند, در مكتبى كه دانشمندان بزرگ درزمـيـنه هاى مختلف از آنجا فارغ التحصيل شده اند مگر نه اين است كه امام جعفر صادق (ع ), در كـنـار تـدريـس فـقـه وتفسير, علوم تجربى ونظرى از قبيل رياضى , فيزيك , شيمى , هيات وعلوم ديـگـرى كـه اهـمـيـتـش فـقط در عصر نوين وپس از انقلاب صنعتى معلوم شد, به شاگردانش مى آموخته است .

  در ايـنـجـا بـسـنـده مـى كـنم به اعترافات علماى غرب ومستشرقينى كه برخى حقايق را از امام صـادق (ع ) ودوران عـلـمـيـش در سـال 1968 دردانشگاه (استراسبورگ ) فرانسه براى تحقيق پـيـرامـون تاريخ علمى وتمدنى شيعيان اماميه , برگزار كردند وبيش از بيست دانشمند ازآمريكا, انگلستان , آلمان , فرانسه , بلژيك , سويس وايتاليا در آن شركت كردند .

  اينان به تفصيل درباره امام جعفر صادق (ع ) وشاگردش جابر بن حيان سخن گفتند كه جابر بيش از هـزار وپـانـصد رساله , تقريرات درس استادش را در علم شيمى , طب وفلسفه به جاى گذاشت وابـن الـنـديم درفهرستش وابن خلكان در كتابش ((احوال الامام الصادق )) يادآورشده است اينان اجماع كردند بر اينكه جابر بن حيان توانست نظريات علمى گوناگونى را اجرا كند ومواد شيميايى وديـگـر مركباتى را كه درصنعت بمب ها ومسائل ديگر كارسازاست , اختراع نمايد واجماع كردند بر اينكه جابر بن حيان توانست اسرار ورموز علم شيمى راكشف كند وتوانست معادن پست را به معادن ارزشمندى مانند زر وسيم تبديل نمايد ودر اين باره مى گفت (استادم جعفر بن محمد بابى از علم ودانش به من آموخت كه اگر بخواهم مى توانم زمين را پر از طلاى ناب كنم )).

  دكـتـر مـحـمـد يـحيى هاشمى دانشمند معاصر نيز كتابى به نام (الامام الصادق ملهم الكيميا) نگاشته , در آن مى گويد (آنـچه بيشتر مارا به اعجاب وا مى دارد, ادعاى جابر بن حيان است به اينكه اين راز (تبديل معادن وتـغـيـيـر اجـسـام ) در تمام اعمال دخالت دارد واگر ما امروز دقت نماييم , مى بينيم كشف مواد راديـواكـتـيـوكـه اتـم را مـى شـكافد وماهيت ماده را تغيير مى دهد, از نتايجش فقطاختراع بمب اتـمـى نـيـسـت , بـلـكـه ايـجـاد مـنـابـع نـيـروهـاى جـديدى است كه در فكر انسان هم خطور نمى كرده است )
  از ايـنـهـا كـه بـگذريم , شيعيان در تمام علوم پيشتاز بوده اند ودرحالى كه ساير مسلمانان بسنده كـردنـد بـه فـقه , تفسير واخلاق ـكه در اين زمينه ها نيز شيعيان بالاترين مقام را كسب كرده اند ـ مـى بـيـنـيـم نـخستين اختراع كنندگان از آنان بوده اند وتاريخ نيز بدان گواهى داده است آنان كه مى خواهند در اين زمينه تحقيق بيشترى كنند, كتاب (الشيعه وفنون الاسلام ) ومقدمه كتاب (اصـل الشيعه واصولها)را مطالعه كنند كه يقين كنند, شيعيان از تمام طوايف پيشگام تر در تمام علوم ومعارف به رهبرى امامانشان بوده اند كه تمام علوم واسرارش را شكافته اند وآنان به حق دعوت كنندگان به علم ودانش بوده اند اميرالمؤمنين (ع ) مى فرمايد (بـلـكـه من فرو رفته ام در علمى كه پنهان وپوشيده است برشما واگر آن را بخواهم نمايان سازم واظهار نمايم ,آنچنان مضطرب ولرزان مى شويد مانند ريسمان در چاه ژرف ).

  برگرفته از کتاب اهل بیت کلید مشکلها

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :
   
   
   
  تازه ترین ها
   
  سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در یکی از شعبه‌های دانشگاه زیتونه گذراند و پس از استقلال تونس و به مدارس فرانسوی عربی رفت و نهایتاً مدارج دبیرستان پیش‌دانشگاهی را گذراند. اقدامات تروريست‌هاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ها ریشه گرفته است، تاریخ وهابی‌ها مملو از این اقدامات است. دعاي روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه مبارک رمضان دعاى روز اول ماه مبارك رمضانبسم الله الرحمن الرحیم اللهمَ  اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا ع... اعمال شب و روز نيمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان دعا و نیایش شب نیمه شعبان، شب بسیار مباركى است. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است كه از امام محمدباقر علیه‌السلام در مورد فضیلت شب نیمه شعبان سؤال شد؛ امام فرمود آن شب بعد از لیلة القدر... امام خامنه اي رهبر بيداري اسلامي است مصاحبه با خبرگزاری مشرق تيجاني: امام خامنه‌اي رهبر بيداري اسلامي است  همه دانشمندان و علماي فرزانه اسلام كه اسلام صحيح و قرآني و اسلام بر پايه سنت نبوي را نمايندگي مي‌كنند، بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه رهبري امت اسلامي با اي... بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا كرد بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد استاد دانشگاه سوربون فرانسه گفت: بايد جهانيان را با معارف بسيار پربار اهل بيت(ع) و از جمله فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد. "دکتر محمد تيجاني سماوي" روز سه شنبه در ادامه همايش چهار روزه "غدير محور وحدت مسلمين" در مشهد افزود: بايد با بهره ... محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان پرسش: آيا حقيقت دارد كه شيعيان و مخصوصاً ايرانيان على(عليه السلام) را بالاتر از پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله)مى دانند و حتى او را خدا مى خوانند!؟ و نيز برخى معتقدند كه جبرئيل اشتباهاً وحى را به محمد(صلى الله عليه وآله) نازل كرده، در صورتى كه ماموريت جبرئيل، رساندن وحى به على(عليه السلام) بوده است؟ دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع پرسش: چرا ايرانيان توجه خاصى به تشيع دارند؟ پاسخ: بعد از فتح ايران به دست قواى مسلمين، ايرانيان آزادى نسبى داشتند و اكراه و اجبارى هم در پذيرش دين مقدس اسلام نداشتند. ولى بر اثر معاشرت با مسلمين، به حقانيت اسلام پى بردند و دين چندين هزار ساله خود را، ناقص تشخيص داده و به اسلام گرويدند...... قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) آيا مذهب شيعه يك مذهب سياسى است كه به دست عبدالله بن سباى يهودى در زمان عثمان ـ خليفه سوم ـ ابداع شد، سپس ايرانيان كه با عربها سابقه بدى داشتند با اين سلاح در مقابل اعراب مسلمان ايستادند. آنگاه تشيع در زمان ديالمه تقويت گرديد و سپس در زمان صفويه مذهب رسمى ايران شد. در صورتى كه در زمان نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) نامى از شيعه وجود نداشته است؟ پاسخ: اولاً بايد گفت كه از ديد شيعيان، عبدالله بن سبأ(1) يك يهودى و ملعون است و در اخبار شيعه از وى مذمت بسيار شده است. ثانياً شيعه يك حزب سياسى نيست كه در زمان خلافت عثمان درست شده باشد، بلكه...... اذكار ماه شعبان اذکار ماه شعبان در کل این ماه هزار بار ذکر « لا اِلهَ اِلا اللهُ وَلا نَعْبُدُ اِلاّ اِیّاهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدّینَ وَ لَوُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » را كه ثواب بسیار دارد؛ گفته شود. هر روز هفتاد مرتبه ذکر « اَسْتَغْفِرُاللهَ الَّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ الْحَىُّ الْقَیّوُمُ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ» گفته شود..... چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چون شهادت حضرت، در آغاز زمان شكل گيرى قدرت معاويه و طغيان بنى اميه و حضور ساير گروه هاى زخم خورده ناكثين و قاسطين و مارقين اتفاق افتاد، آن بزرگوار وصيت نمود كه جسدش را شبانه دفن نمايند و حتى علامتى بر روى آن نگذارند. .... اهل سنت واقعي در چند خط اهل سنت واقعی در چند خط بيشتر علما و امامان اهل سنت، ايراني بوده‌اند و نه تنها شيعه نبوده بلکه تعصّب شديدي ضدّ شيعه و شيعيان ابراز داشته‌اند. کافي است بدانيم بزرگ‌ترين مفسّر آنها که زمخشري است ايراني مي‌باشد و بزرگ‌ترين محدثين آنها بخاري و... رهبري ايران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد  دکتر تیجانی: رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد دکترمحمد تیجانی السماوی، محقق شیعه و نویسنده کتاب آن گاه هدایت شدم، در گفت و گوِی با خبرگزاری رسا، ابراز داشت: علاقه من به رهبر امت اسلامی، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، علاقه ای است ک... انتقاد دكتر تيجاني از فتواهاي تكفيري بر ضد شيعيان انتقاد دکتر تیجانی از فتواهای تکفیری بر ضد شیعیان کتر تیجانی با ابراز تاسف از صدور فتواهای تکفیری از سوی علمای وهابی، آن را محکوم کرد. وی در مصاحبه با پایگاه خبری "نون"، با اشاره به اوضاع نامناسب امنیتی در شهرهای عراق تاکید کرد: افتخار من این است که در کنار بارگاه ائمه اطهار(ع) در کربلا و نجف اشرف شهید شوم سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است سیاست امام خامنه‌ای سیاست الهی است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در ی... دكتر تيجاني : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود دکتر تیجانی : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود به گزارش پایگاه بقیع به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، دكتر محمد تيجاني سماوي را بسياري در ايران و جهان اسلام با كتاب «ثم اهتديت» مي‌شناسند؛ كتابي كه بسيار مورد علاقه و توجه خوانندگان از جمله رهبر انقلاب قرار گرفت. تيجاني خود دراين‌باره مي‌گويد: «ايشان (رهبر انقلاب) كتاب «ثم اهتديت» را ستايش نمودند و گفتند اين كتاب، كتاب تو نيست بلكه نسيمي از بركات اهل بيت (ع) است.» به مناسبت هفته وحدت به سراغ اين نويسنده و پژوهشگر مسائل اسلامي رفتيم تا درباره موضوع وحدت و مسائل جهان اسلام به گفت‌وگو بپردازيم: خدمتگذاري دكتر تيجاني در حرم حسيني(ع) خدمتگذاری دکتر تیجانی در حرم حسینی(ع) حجت الاسلام دکتر سید محمد تیجانی سماوی» نویسنده و متفکر تونسی است که پس از زیارت عتبات مقدسه عراق به خدمتگزاری در مرقد شریف امام حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام مشغول شد. چهل حديث « تربيت كودك و نوجوان » چهل حديث قهر كن، ولى طولش نده شخصى مى گويد: از دست فرزندم نزد امام كاظم عليه السلام شكايت كردم. حضرت به من فرمودند: لاتَضْـرِبْهُ وَاهْجُـرْهُ وَلاتـُطِلْ. حضرت به من فرمودند: او را كتك نزن و با وى قهر كن، اما آن را طولانى نكن. اقدامات تروريستهاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي اقدامات تروریستهای سوریه نتیجه فتواهای وهابی است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ه... فعاليت شيعيان درعربستان فعالیت شیعیان درعربستان اساسا نقطه آغاز تشیع در جهان اسلام حجاز و به‌طور مشخص مدینه منوره بوده است كه گروهی از صحابه پیامبر(ص) همچون ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و ...